Základní údaje

„JEDNIČKA“  –  ŠKOLA POROZUMĚNÍ  

O ŠKOLE:

Ředitelka školy: Mgr. Zdenka Filipová

ZŠ Kolín II, Bezručova 980, 280 02

Tel:321724567, IČO:46390367, www.1zskolin.cz

Naše škola se nachází na rozsáhlém pozemku v klidné části Kolína. Školu tvoří dvě budovy pro 1. a 2. stupeň, které jsou propojeny uzavřenou chodbou. Součástí školy jsou dvě tělocvičny, školní dílny, učebna pro výuku vaření a šití, dvě počítačové učebny, 22 učeben vybavených interaktivní tabulí, odborné pracovny estetické výchovy, jazyková učebna a odborná multifunkční učebna fyziky, chemie a přírodopisu. Jedna z počítačových učeben je vybavena technikou, zakoupenou v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Velká tělocvična včetně zázemí prošla v letošním roce rozsáhlou rekonstrukcí. Součástí školy je též školní družina s devíti odděleními, školní klub a školní jídelna, nachází se zde též keramická dílna, v areálu pak tři hřiště, dvě určené především pro výuku tělesné výchovy, třetí pro aktivity žáků 1. stupně. Mezi oběma budovami mohou žáci využívat k odpočinku rozsáhlý travnatý prostor. V nedávné době prošly rekonstrukcí všechny venkovní plochy areálu školy, byla položena nová dlažba, instalovány nové lavičky. Ve škole máme nové šatny a šatní skříňky v pavilonu 1. stupně a nové šatní skříňky pro žáky 2. stupně, nový nábytek má i školní jídelna. Před pěti lety se uskutečnila nejrozsáhlejší rekonstrukce školy, byla instalována nová plastová okna a všechny budovy byly zatepleny.

Již třináctým  rokem vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Škola porozumění. Důraz v našem vzdělávacím programu klademe na cizí jazyky, které vyučujeme od 1. ročníku, informatiku a sport. Širokou škálou forem a metod práce rozvíjíme u žáků nejen znalosti, ale též klíčové kompetence – dovednosti nezbytné  pro budoucí život. Žáci se tak učí komunikovat, vyhledávat a zpracovávat informace, získávají také dovednosti občanské a pracovní.

Pravidelnou součástí práce se staly projekty -předmětové i celoškolní, účastníme se předmětových soutěží, organizujeme lyžařské, sportovní a adaptační kurzy, podporujeme dobročinné akce.

Nejrozsáhlejšími projekty v poslední době byli Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekty na podporu čtenářské gramotnosti a technického vzdělávání, kompetencí pedagogů a projekt Erasmus, zaměřený na podporu cizích jazyků a mezinárodní partnerství. V tomto roce probíhá projekt ESF na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogů, zároveň projektem získáváme školního psychologa a pedagogického asistenta.

Snažíme se o to, aby prostředí naší školy bylo pro žáky příjemné, přátelské a bezpečné. Mnoha společnými akcemi vytváříme pozitivní vazby nejenom mezi žáky ve třídách, ale i napříč jednotlivými ročníky.

Jedenáctým rokem jsme zapojeni do ekologického třídění odpadů, ke kterému se vztahují i některé projekty.

Bohatá je nabídka kroužků zájmové činnosti Puclík, další možnosti využití volného času nabízí žákům školní klub a školní družina.

Ve škole pracují 2 výchovní poradci, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy a metodik informačních a komunikačních technologií, pátým rokem též školní psycholog . Pravidelně pořádáme školy v přírodě, výuku plavání, dny otevřených dveří a akce pro předškoláky.

Při prevenci sociálně patologických jevů spolupracujeme dlouhodobě s o.s. Prostor. Spolupráce s rodiči probíhá především prostřednictvím Sdružení rodičů a Školské rady, žáci mají svůj školní parlament.