Zasedání 15.11. 2016

Zápis zasedání Školské rady při ZŠ Kolín II., Bezručova 980

konané dne 15. 11. 2016

 

Přítomni:

Za zřizovatele:  Mgr. Petr Kesner

Za zákonné zástupce žáků: MUDr. Zuzana Šálková

 1.                              Petra Ulčová

Za pedagogické pracovníky:  Mgr. Radka Kolářová

                                                    Mgr. Alena Svobodová

Hosté: Mgr. Zdenka Filipová

Omluveni: Bc. Šárka Krombholzová

 

Program:        1. Projednání a schválení Výroční zprávy 2015/2016

Výroční zpráva byla všem členům rozeslána předem elektronicky. Žádný ze zúčastněných  členů neměl po jejím přečtení připomínky.

Hlasování: 5 pro, 0 proti

Výroční zpráva byla schválena.

 

 1. Schválení Dodatku č.1 ke Školnímu řádu ŘŠ 13/12

Hlasování: 5 pro, 0 proti

Dodatek byl schválen.

 

 1. Schválení Dodatku č.1 k ŠVP školního klubu při ZŠ Kolín II., Bezručova 980 ze dne 22. 6. 2009

Hlasování: 5 pro, 0 proti

Dodatek byl schválen.

 

 1. Paní ředitelka Filipová informovala o dění školy
 • V době letních prázdnin byla dokončena rekonstrukce venkovních ploch, vytvořeno bylo 15 parkovacích míst pro pracovníky školy, nyní je v jednání úprava přístupové cesty pod školní jídelnou
 • Škola se početně rozrůstá, v současné době má 510 žáků
 • Občanské sdružení Prostor zajišťuje primární prevenci, Městský úřad Kolín financuje práci školní psycholožky
 • Využíváme čtyři asistentky pro žáky ze znevýhodněného prostředí a jednu asistentku pedagoga pro žáky s SPUCH, asistentky pomáhají řešit i kázeňské problémy
 • Zavedení elektronických žákovských knížek doprovází technické problémy, které se snažíme odstranit
 • Byly opraveny školní dílny, snažíme se rozvíjet řemeslnou výrobu ve spolupráci se SPŠ strojírenskou a SOŠ a SOU stavební v Kolíně
 • Zvyšování bezpečnosti žáků – kamerové sledování prostoru u školy i na hřišti

– za přispění Projektu TPCA a Městského úřadu Kolína

 • Probíhá rozšiřování videotelefonů do družiny – bude monitorován vstup osob do budovy školy
 • Byla sdělena informace o účasti p. ředitelky Filipové a předsedkyně Rady školy p. Šálkové na schůzkách Místní akční skupiny (zkr. MAS Podlipansko, Zálabí, Kolín), díky Místnímu akčnímu plánu ( MAP) se začne v únoru stavět společný pavilon pro 1. a 7. ZŠ Kolín z ESF
 • V lednu bude podána žádost o Program OP VVV – šablony aktivit ZŠ a MŠ –  Školní psycholog – personální podpora ZŠ a o projekt Erasmus – výjezdy žáků a učitelů do zahraničí
 • Plánuje se Projekt na vzdělávání cizinců na školách

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Alena Svobodová                   Předseda: MUDr. Zuzana Šálková

              V Kolíně dne 15. 11. 2016