Témata absolventských prací 2015/2016

 

 

Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí k propojení získaných poznatků a klíčových kompetencí.Cílem je vyhledání a zpracování materiálů k vybranému tématu, prezentace své práce, ověření svých schopností a dovedností v závěru základního vzdělávání.Během realizace je žák veden k systematické dlouhodobější práci, při které zkoumá využitelnost svých znalostí a klíčových kompetencí, a zároveň tím formou obhajoby práce završuje svou školní docházku.

 

SYSTÉM ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ:

 • KAŽDÝ VYUČUJÍCÍ V 9. ROČNÍKU PŘIPRAVÍ ZA SVŮJ(SVÉ) PŘEDMĚTY DVĚ TÉMATA (DO KONCE ÚNORA).
 • ŽÁCI SI PROSTŘEDNICTVÍM ZÁPISOVÝCH LISTŮ VYBEROU TÉMA-JEDNO TÉMA VŽDY MAXIMÁLNĚ DVA ŽÁCI-SYSTÉM KDO DŘÍV PŘIJDE….ŘÍDÍ TU 9. ROČ.
 • CELÝ TENTO VÝBĚR BUDE UKONČEN DO 21.3.2017
 • POTÉ VYUČUJÍCÍ 9. ROČNÍKŮ SESTAVÍ PŘEHLEDNÝ ROZPIS (TÉMA, ŽÁK, KONZULTANT).
 • BĚHEM TVORBY ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ ŽÁCI USKUTEČNÍ MIN. DVĚ KOZULTACE S VEDOUCÍM JEJICH PRÁCE, O TERMÍNECH SE PŘEDEM DOHODNOU
 • PRÁCE BUDOU ODEVZDÁVAT V PÍSEMNÉ PODOBĚ SVÉMU VEDOUCÍMU-KONZULTANTOVI A PREZENTOVAT BĚHEM KVĚTNA-ČERVNA (BUDE UPŘESNĚNO) PŘED KOMISÍ TŘÍ VYUČUJÍCÍCH V INTERAKTIVNÍ UČEBNĚ.

ETAPY:

 1. STANOVENÍ A SCHVÁLENÍ TÉMAT
 2. ZVEŘEJNĚNÍ TÉMAT
 3. ŽÁK SI VYBERE TÉMA, PODÁ PŘIHLÁŠKU TŘ. UČITELI
 4. VLASTNÍ PRÁCE, KONZULTACE
 5. ODEVZDÁNÍ PRÁCE, HODNOCENÍ, OBHAJOBY

POŽADAVKY K OBSAHU A ROZSAHU:

 • ÚVODNÍ LIST PRÁCE-VHODNĚ ESTETICKY ZPRACOVANÝ
 • VLASTNÍ ÚVAHA, ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU TÉMATU
 • VLASTNÍ PRÁCE – VÝTAH ALESPOŇ ZE DVOU INFORMAČNÍCH ZDROJŮ (LITERATURA, WWW STRÁNKY…)
 • OBRAZOVÝ MATERIÁL – ZAKOMPONOVANÝ DO TEXTU PRÁCE
 • POUŽITÉ ZDROJE – SPRÁVNÝ ZÁPIS (VIZ. KONZULTACE)
 • ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ PRO PREZENTACI
 • PRÁCE MŮŽE BÝT MEZIOBOROVÁ, PROPOJENÍ VÍCE PŘEDMĚTŮ
 • ROZSAH – MIN. 4 STRANY VLASTNÍ PRÁCE + ÚVODNÍ LIST+LIST SE ZDŮVODNĚNÍM VÝBĚRU+POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ
 • STRANY A4, VELIKOST 14, ŘÁDKOVÁNÍ JEDNODUCHÉ

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

 • ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU, ARGUMENTACE
 • VĚCNÁ SPRÁVNOST
 • SPOJENÍ OBORŮ
 • VYUŽITÍ VÍCE ZDROJŮ INFORMACÍ
 • NÁPADITOST, ORIGINALITA
 • ESTETICKÁ ÚROVEŇ
 • GRAMATICKÁ A STYLISTICKÁ SPRÁVNOST

PŘI HODNOCENÍ BUDE POUŽITA PĚTISTUPŇOVÁ ŠKÁLA KLASIFIKACE.