Úvod

Sešity a pomůcky 2. stupeň – školní rok 2022/2023

Rodičům žáků 1.stupně seznam sešitů a pomůcek byl předán prostřednictvím třídních učitelů, pro 2. stupeň naleznete seznam v sekci  „Ke stažení“ 

 

KE STAŽENÍ

/ 2021/2022, Aktuálně

Oznámení o průběhu dne 1. září 2022 v prvních třídách

První třídy - první den
Oznámení o průběhu prvního dne pro prvňáčky
/ 2021/2022, Aktuálně

Vratky čipů školní družiny

Vážení rodiče,
vratky čipů do ŠD za žáky, kteří již nebudou navštěvovat ŠD bude možné realizovat 1. a 4. července od 7 do 12 hodin. Případně lze to telefonické dohodě na tel. 321 724 567 i v jinak.
 
Děkuji
 
Kochová, kancelář

Informace k provozu kanceláře školy v období letních prázdnin a k vyzvedávání vysvědčení

Ve dnech 1. a 4. července budou provozní hodiny kanceláře školy pro veřejnost a případné vyzvedávání nevyzvednutých vysvědčení takto:

7- 12 hodin.

V období letních prázdnin budou provozní hodiny kanceláře školy pro veřejnost takto:

pondělí 8- 12 hodin.

V případě, že by Vám tento termín nevyhovoval, lze se telefonicky dohodnout na jiném čase, tel. 321 724 567.

/ 2021/2022, Aktuálně

Uzavření vjezdových vrat do areálu školy od MŠ Bezručova

Vážení rodiče,

od pondělí 6. 6. 2022 budou trvale uzavřena vjezdová vrata do areálu školy (ze strany MŠ Bezručova).  K tomuto opatření jsme nuceni přistoupit zejména proto, že někteří občané zajíždí neoprávněně do zákazu vjezdu, který je v tomto prostoru vyznačen dopravní značkou a blokují tak přístup zásobování do mateřské školy a zároveň tím ohrožují bezpečnost žáků naší školy i dětí mateřské školy.
 
Děkuji za pochopení
 
Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy
/ 2021/2022, Aktuálně

ZÁPIS DO 1. ročníku a dalších ročníků pro cizince (Ukrajina)

ZÁPIS do 1. ročníku a dalších ročníků pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

termín zápisu:

16. 6. 2022 od 14:00 do 16:00 (čtvrtek)

17.6. 2022 od 14:00 do 16:00 (pátek)

Kritéria základní školy pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání a plnění povinností školní docházky

Plnění povinností školní docházky je stanoveno v § 37 a 38 zákona 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitelka základní školy podle § 165 školského zákona.

Kritéria přijetí:

– naplněnost kapacity školy

– spádová oblast podle adresy bydliště dítěte

V případě, že počet uchazečů přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude situace konzultována se zřizovatelem a po té je možné pořadí stanovit i losem. K losování by došlo mezi všemi dětmi za účasti ředitelky školy, zástupce Sdružení rodičů a zástupce pedagogů.    Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona 561/2004 (Školský zákon) § 182a.

K zápisu

> osobní účast s dokladem totožnosti dítěte a zákonného zástupce

> s dokladem adresy bydliště dítěte (pas, vízum dítěte)

> zjednodušenou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (i v ukrajinském jazyce)

> v případě zájmu, žádost o odklad povinné školní docházky, pokud jde o dítě přijímané do 1. třídy. K vyplněné žádosti o doklad povinné školní docházky je nutno v den zápisu doložit:

> doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost

> doporučení pedagogicko-psychologické porady nebo speciálně pedagogického centra

 

Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy

 

Odkazy na stažení formulářů:

Žádost o přijetí k plnění školní docházky pro cizince (Ukrajina)

Žádost o odklad povinné školní docházky (1. třída – Ukrajina)

/ 2021/2022, Aktuálně

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče,

čitelně a řádně vyplněnou přihlášku ke stravování prosím doručte do kanceláře hospodářky školní jídelny při  ZŠ Bezručova, popřípadě ji vhoďte do poštovní schránky na vratech školy  do  28. 6. 2022 /jen přihlášku/.

Přihlášku ke stravování a všeobecné informace o školním stravování naleznete na stránkách školy   http://www.1zskolin.cz/  v sekci školní jídelna – ke stažení.                         

V případě platby stravy jednorázovým příkazem /složenkou/, je nutné si podklady vyzvednout v přípravném týdnu v srpnu u hospodářky školní jídelny.

V případě platby stravy inkasem z  účtu, je nutné sjednat souhlas s inkasem ve prospěch účtu   č. 100033811/0800 u své banky, a to co nejdříve. Neuvádí se žádný variabilní symbol, ani datum splatnosti. POZOR – zkontrolujte, zda se platba v srpnu řádně provedla!

Stravné na měsíc září musí být uhrazeno včas, tj. do konce měsíce srpna!

Dobu, po kterou bude hospodářka v přípravném týdnu přítomna v kanceláři školní jídelny, uvedeme na internetových stránkách  http://www.1zskolin.cz/. Dále bude vyvěšena během měsíce srpna na vývěsce u  vstupní branky  ZŠ Bezručova Kolín.

/ 2021/2022, Aktuálně

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Základní škola Kolín II., Bezručova 980 se může za rok 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,25 t. Na každého člověka školy  tak připadá  1kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím ušetřena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos lidí vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky sběru došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 2,88 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 2 ks

Nebylo nutné vytěžit 143,64 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 6 krát.

Došlo také k úspoře 1 478,61 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 1479 krát.

Podařilo se recyklovat 141,05 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 6 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 4,97 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 884 1€ mincí, nebo 6,03 kg hliníku, který by stačil na výrobu 403 plechovek o objemu 0,33 l.

Ke stažení náš certifikát:

OSVĚDČENÍ O PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

/ 2021/2022, Aktuálně