Školní jídelna

Vítáme vás na stránce školní jídelny při ZŠ Kolín II, Bezručova 980

Kolektiv školní jídelny tvoří:

Jirková Růžena             vedoucí školní jídelny

Šulcová Zdeňka            hospodářka školní jídelny

Formánková Lenka      vedoucí kuchařka

Koutová Veronika         kuchařka

Čahojová Renata           kuchařka

a další pracovnice pomocného personálu.

 

Žáci a zaměstnanci mohou odhlašovat obědy ještě tentýž den ráno do 7,15 hod. na telefonním čísle 321724236.   

 

Naše školní jídelna vaří pro žáky a zaměstnance ZŠ Kolín II, Bezručova 980 , ZŠ Kolín III, Masarykova 412 a pro cizí strávníky.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY NAJDETE V SEKCI ,,ŠKOLNÍ JÍDELNA“

 

Žáci jsou zařazováni do věkové skupiny na dobu školního roku /1.9. – 31.8./, ve kterém dovrší daný věk.                      

Věková skupina

Žáci 7 – 10 let                        30,- Kč

Žáci 11 – 14 let                      32,- Kč

Žáci 15 – více let                    34,- Kč

Zaměstnanci                         34,- Kč

Cizí strávníci                          70,- Kč

 

Strávníci  základních škol se mohou stravovat ve školní jídelně na základě odevzdané, řádně vyplněné a podepsané přihlášky, která platí po celou dobu školní docházky.

 

Placení stravného probíhá vždy k 15. dni v měsíci na měsíc příští z bankovního účtu a k 25. dni v měsíci na měsíc následující složenkou. Strávníci, kteří platí stravné složenkou si ji na nový školní rok vyzvedávají poslední týden v srpnu u hospodářky školní jídelny. Po řádném zaplacení stravného má strávník automaticky stravu přihlášenou na celý následující měsíc a v případě nepřítomnosti ve škole, zaměstnání nebo si oběd nechce odebrat,  je POVINNEN si obědy odhlásit.

 

Platbu bankovním účtem si strávníci zajistí ve svých bankách zřízením inkasa z účtu. Jelikož bychom v budoucnu chtěli odbourat placení složenkami, neboť je to administrativní zátěž, žádáme rodiče, aby volili jednodušší formu platby pro obě strany.

Pokud není stravné na následující měsíc včas uhrazeno, má strávník do zaplacení oběd odhlášen. Přeplatky za odhlášené obědy budou odečteny z platby na příští měsíc.

                

K odběru jídla si všichni strávníci  ZŠ Bezručova vyzvednou u hospodářky školní jídelny předplacenou kartu zdarma. Strávníci ZŠ Masarykova obdrží předplacenou kartu na své škole. V případě ztráty nebo odcizení je nutné vše oznámit hospodářce školní jídelny, ta zajistí, aby nemohlo dojít ke zneužití. Strávníkovi bude vydána předplacená karta nová za poplatek 124.- Kč

 

Školní jídelna připravuje i  stravu pro žáky s dietním omezením na základě doporučení od ošetřujícího lékaře, které je platné pouze jeden školní rok. Vždy na začátku nového školního roku musí strávník odevzdat nové doporučení od lékaře.

 

Odhlašování obědů je možné čtyřmi způsoby: telefonicky, na objednávkovém terminálu, po internetu a osobně v kanceláři u hospodářky školní jídelny.

Žáci a zaměstnanci se mohou odhlašovat ještě tentýž den ráno do 7,15 hod. na telefonním čísle 321724236.                                          

Cizí strávníci se mohou odhlásit nejpozději do 13,40 hodin den předem.

 

V případě nemoci žáka lze první den odebrat oběd do jídlonosiče a ostatní dny odhlásit. Pokud  se tak nestane, po měsíční kontrole mu budou doúčtovány režijní náklady, které jinak hradí zřizovatel. Pokud bude mít někdo zájem / žák, zaměstnanec/ si obědy v době nemoci odebírat, tak pouze za plnou cenu pro cizí strávníky. Dále jsou všichni strávníci povinni hlásit hospodářce veškeré změny týkající se stravování: přechod na jinou školu, stěhování do jiného města apod.

 

Výdejní doba

pro žáky a zaměstnance                     11.40  –  13.40 hodin

pro cizí strávníky                                  10.45  –  11.15 hodin

 

Po této době strávník ztrácí nárok na náhradu za nevyzvednutý oběd.

 

Obědy žákům a zaměstnancům jsou vydávány na talíř. Jídelna nabízí výběr ze dvou druhů jídel, které si strávníci mohou navolit v objednávkových boxech umístěných v jídelně a na internetu  nejdéle viz bod 12 vnitřního řádu školní jídelny

 

Pro cizí strávníky je oběd vydáván časově i prostorově odděleně v jídelně pro ZŠ Kolín III Masarykova 412.

 

Jídelní lístky jsou vyvěšeny na  týden, celý měsíc je k dispozici na objednávkovém boxu a internetu.

Vstup do jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd nebo zástupci strávníka, který v případě nemoci jde oběd vyzvednout. Ostatním osobám je vstup do prostor školní jídelny z hygienických důvodů zakázán.

 

Školní jídelna je součástí základní školy, proto se na chování žáků vztahují pravidla stanovená v řádu školy.

 

V případě dotazů a připomínek se obracejte na vedoucí školní jídelny nebo na hospodářku.