CO PLÁNUJEME

 

 

V práci naší školy se vracíme k úspěšným aktivitám, ale zároveň stále hledáme další možnosti, jak zkvalitnit vzdělání a rozvoj osobnosti našich žáků.

 

 

 

A) NOVÉ AKCE

– projekt Erasmus + rozšiřování jazykové gramotnosti žáků a pedagogických
  pracovníků

– projekt OP VVV Šablony II na podporu gramotností a dalšího vzdělávání
  pedagogů, získání školního psychologa a školních asistentů

– inkluzivní vzdělávání, činnost speciálního pedagoga

– sociometrické testování klimatu školy – 9. ročníky, klimatu třídy – 5.
   ročníky

– testování čtenářské gramotnosti – 3. ročníky

– volba povolání – 8. ročníky

– nové vybavení sboroven i pracovišť pedagogů osobními počítači

– rozšíření provozu i interaktivních učeben (především pro práci
   s interaktivními učebnicemi a programy)

– využití multifunkční učebny FY, CHEM, PŘ

– využití nově zrekonstruovaného areálu školy a venkovní učebny

– další úpravy vnitřních prostor školy

– využití výstavních ploch-vstupní chodby, propojovací chodba (výstavy
   budou instalovány celoročně, především v souvislosti se dny pro
   předškoláky a dnem otevřených dveří)

– nové akce a projekty školního parlamentu

– využití nově zrekonstruované tělocvičny

– projekt Sportuj ve škole ve spolupráci s AŠSK ČR – 2 hodiny pohybových
  aktivit pro děti navštěvující ŠD

– elektronické žákovské knížky od 4. tříd

– elektronické evidence docházky ve ŠD

 

B)TRADIČNÍ AKCE

– vítání prvňáčků

– účast v olympiádách a soutěžích

– účast ve sportovních soutěžích

– exkurze, besedy, edukativní programy

– absolventské práce žáků IX. tříd (vycházející žáci si vybírají z mnoha
   témat, která jsou pro absolventské práce stanovena, prezentace probíhají
   v závěru školního roku)

– využití výukových materiálů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
   konkurenceschopnost.

– spolupráce s basketbalovým klubem

– pokračování v projektu Primární prevence rizikového chování

– pokračování v projektu Ovoce do škol, Školní mléko

– pokračování v projektu Prevence kriminality

– spolupráce se sdružením Prostor zaměřená na osobnostní a sociální
   výchovu (programy zaměřené na vztahy v kolektivu, primární prevenci
   rizikového chování)

– programy zaměřené na udržitelný rozvoj environmentální výchovy,
  vzdělávání a osvěty (projekty Recyklohraní, třídění odpadů, edukativní
  programy ekocenter, Zdravá pětka, Zdravé zoubky a další)

– návštěvy kulturních akcí, divadel, Klub mladého diváka

– výlety, exkurze

– školy v přírodě (především v jarním období, koncem školního roku)

– lyžařský výcvik (leden 2020 Paseky nad Jizerou)

– adaptační kurzy pro nové třídní kolektivy

zápis do I. třídy (duben 2020)

den otevřených dveří

– širokou nabídku kroužků v zájmovém sdružení Puclík, ukázky jejich práce

– mikulášská nadílka, Den dětí

– loučení s devátými ročníky

spolupráce s mateřskými školami, rodiči předškoláků

dny pro předškoláky, školičky pro předškoláky

– tvorba žákovských portfolií

– projekty, projektové dny

– testování klíčových kompetencí

-sportovní turnaje organizované školním parlamentem (florbal, odbíjená, vybíjená – zařazeny především v předvánočním období)

– Helloween, vánoční a velikonoční akce

– humanitární akce, sbírky

– spolupráce se sdružením rodičů, školskou radou

– třídní schůzky