Upozornění pro strávníky školní jídelny

Od 1.3. 2024 přistupuje školní jídelna k úpravě objednávek výběrového jídla z důvodu šetření surovinami a plýtvání potravinami. Apelujeme tímto na rodiče, žáky i zaměstnance, aby si včas a dostatečně v předstihu provedli navolení výběrů dle měsíčních jídelních lístků, které jsou k dispozici na www.strava.cz a na objednávkových boxech ve školní jídelně.

Nejpozději dle rozpisu:

Objednávka na pondělí………… nejdéle čtvrtek    ráno do 7.00 hodin

                         úterý……………              pátek      ráno do 7.00 hodin

                         středa…………..               pondělí  ráno do 7.00 hodin

                         čtvrtek………….              úterý      ráno do 7.00 hodin

                         pátek …………..              středa     ráno do 7.00 hodin

 

Pokud počet výběrových obědů nepřesáhne 30 porcí, nebude se výběr z ekonomických důvodů vařit. Strávník dostane automaticky oběd 1.

 

 Děkujeme za pochopení

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

termín zápisu: 04. a 05. 4. 2024

Naše škola může přijmout maximálně  90 prvňáčků.

KOORDINÁTOR:

Mgr. Bc. Drahoslav Novotný, drahoslav.novotny@1zskolin.cz, 728 91 53 74 v případě vážných důvodů volejte na výše uvedené telefonní číslo.

VĚK DÍTĚTE      povinně: 6 let v době od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024                                                                                    
                platí pro dítě narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018                                                       
                pro děti s odkladem povinné školní docházky v roce 2023 – zákonní zástupci přijdou znovu

výjimečně: 5 let k 31. 8. 2024, pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato,
                    pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:                                                                         
                    – dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024: zákonný zástupce doloží doporučení
                       školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)                                                                             
                    – dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025: zákonný zástupce doloží doporučení
                       školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře dítěte.

S SEBOU

– rodný list dítěte

– doklad o trvalém bydlišti dítěte

– občanský průkaz zákonného zástupce

– rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno na jiné škole

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky. K žádosti je však nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského pracoviště (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP co nejdříve (min. 2 měsíce předem), aby doporučení bylo možno doložit u zápisu.

ORGANIZACE ZÁPISU          

O podrobné organizaci a průběhu zápisu budete včas informováni prostřednictvím webových stránek školy.

KRITÉRIA ZÁPISU

  • Přijímat budeme posloupně:
  1. přednostně děti s trvalým pobytem ve městě Kolíně s délkou pobytu minimálně 6 měsíců, s doloženým potvrzením o trvalém pobytu z evidence obyvatel z příslušného školského obvodu školy (OZV č. 2/2023), § 36 odst. 7) zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,
  2. děti s trvalým pobytem ve městě Kolín s délkou pobytu minimálně 6 měsíců, s doloženým potvrzením o trvalém pobytu z evidence obyvatel, z jiných školských obvodů města Kolína,
  3. děti ze školských obvodů obcí, které mají s městem Kolín podepsanou dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy.
  4. dětí s trvalým pobytem ve městě Kolíně s délkou pobytu kratší 6 měsíců, s doloženým potvrzením pobytu z evidence obyvatel z příslušného školského obvodu školy (OZV č. 2/2023), § 36 odst. 7) zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

  • V případě nadlimitního počtu zájemců a nemožnosti rozhodnout o přijetí dle předchozích kritérií, bude rozhodnuto losováním.

Poznámka: Spádové obvody školy a školské obvody obcí se řídí Obecně závaznou vyhláškou města Kolín č. 2/2023 o školských obvodech základních a mateřských škol ve městě Kolín ze dne 19. 06. 2023, usn. č. 450/7/ZM/2023 (účinnost této vyhlášky od 06. 07. 2023)

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali naši školu.                                                           

Biologická olympiáda

Téma 58. ročníku biologické olympiády je „Jak se žije v lužním lese“. V pátek 26. 1. 2024 se konalo školní kolo této soutěže, a to v kategoriích C (žáci a žákyně 8. a 9. ročníků) a D (žáci a žákyně 6. a 7. ročníků). V rámci školního kola absolvovali soutěžící vědomostní test, poznávání rostlin a živočichů a na závěr laboratorní práci.
V kategorii C postupují do okresní kola žáci: Lukáš Neruda (VIII.B), Jaroslava Fialová (IX.B) a
Michal Buňka (VIII.C).
V kategorii D postupují žáci: Pavel Hrabal (VI.C), Jan Lipovčan (VI.A) a Jan Urban (VII. D)
Všichni účastníci předvedli vynikající výkon. Přejeme hodně úspěchů.
Za pořadatele Mgr. Lucie Nechvílová, Mgr. Drahoslav Novotný, Mgr. Petr Veselský

Informace k přijímacímu řízení na střední školu

Vážení rodiče, 

v letošním školním roce došlo ke změnám ve způsobu přihlašování žáků na střední školy. Mění se nejen způsob podání přihlášky, ale i související termíny. Podávat přihlášku bude možné od 1.2.2024 do 20.2.2024 několika způsoby.

 

Veškeré důležité informace naleznete v odkazech:

Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Předpisy a materiály k Jednotné přijímací zkoušce 2024 (cermat.cz)

 

Další materiály najdete zde na webové stránce školy v záložce přijímací zkoušky.

 

Konkrétní otázky bude možné zodpovědět na schůzce k přijímacímu řízení, která se bude konat následovně:

 

Zákonní zástupci žáků IX.B, IX.D a žáků vycházející z nižších ročníků 22.1.2024 od 16 hod. ve třetím pavilonu učebna matematiky.

 

Zákonní zástupci žáků IX.A + IX.C 25.1.2024 od 16 hod. ve třetím pavilonu učebna matematiky.

 

 

Mgr. Lucie Nechvílová, kariérová poradkyně

Informace metodičky prevence

Vážení rodiče,

pokud vám není lhostejná bezpečnost dětí při používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení s přístupem na internet, nabízíme články s přehledem aplikací rodičovské kontroly (díky nim můžete mít přehled o tom, jak a jak dlouho a často dítě mobilní telefon používá) a s informacemi, jak bezpečně používat aplikaci Whatsapp, kterou sice v Evropě můžou používat jen uživatelé starší 16 let, ale většina školáků aplikaci přesto užívá:

https://www.dvojklik.cz/saferkidsonline/prehled-aplikaci-rodicovske-kontroly-pro-operacni-systemy-i-socialni-site/

https://www.dvojklik.cz/saferkidsonline/jak-bezpecne-pozivat-whatsapp/