Základní údaje

„JEDNIČKA“  –  ŠKOLA POROZUMĚNÍ  

 

O ŠKOLE:

Ředitelka školy: Mgr. Zdenka Filipová

ZŠ Kolín II, Bezručova 980, 280 02

Tel:321724567, IČO:46390367, www.1zskolin.cz

Naše škola se nachází na rozsáhlém pozemku v klidné části Kolína. Školu tvoří dvě budovy pro 1. a 2. stupeň, které jsou propojeny uzavřenou chodbou. Součástí školy je rekonstruovaná velká tělocvična včetně zázemí, cvičební sál, školní dílna s technickým zázemím, učebna pro výuku vaření a šití, počítačová učebna, 30 učeben vybavených interaktivní tabulí, pracovna estetické výchovy a odborná multifunkční učebna fyziky, chemie a přírodopisu.

Od školního roku 2020/2021 jsou součástí školy další dvě odborné pracovny, jedna jako ryze přírodovědná a druhá jako matematická. Obě jsou vybaveny moderními technologiemi a pomůckami. Zároveň v nevyužitém prostoru mezi naší školou a „sedmičkou“ vznikl pozemek, kde se žáci v rámci pracovního vyučování zdokonalí v manuální zručnosti při pěstitelských činnostech a zároveň budou vnímat přírodu jako nedílnou součást života člověka v návaznosti na udržitelný rozvoj. Součástí školy je též školní družina s devíti odděleními, školní jídelna, nachází se zde též keramická dílna, v areálu pak tři hřiště, dvě určené především pro výuku tělesné výchovy, třetí pro aktivity žáků 1. stupně a školní družiny. Mezi oběma budovami mohou žáci využívat k odpočinku rozsáhlý travnatý prostor. V nedávné době prošly rekonstrukcí všechny venkovní plochy areálu školy, byla položena nová dlažba, instalovány nové lavičky. Ve škole máme nové šatny a šatní skříňky v pavilonu 1. stupně a nové šatní skříňky pro žáky 2. stupně, nový nábytek má i školní jídelna. V minulých letech se uskutečnila nejrozsáhlejší rekonstrukce školy, byla instalována nová plastová okna, všechny budovy byly zatepleny a byla provedena rekonstrukce topení včetně rozvodů.

Již patnáctým rokem vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola porozumění“. Důraz v našem vzdělávacím programu klademe na cizí jazyky, které vyučujeme

od 1. ročníku, informatiku a sport. Širokou škálou forem a metod práce rozvíjíme u žáků nejen znalosti, ale též klíčové kompetence – dovednosti nezbytné pro budoucí život. Žáci se tak učí komunikovat, vyhledávat a zpracovávat informace, získávají také dovednosti občanské a pracovní.

            Pravidelnou součástí práce se staly projekty – předmětové i celoškolní, účastníme se předmětových soutěží, organizujeme lyžařské, sportovní a adaptační kurzy, podporujeme dobročinné akce.

            Nejrozsáhlejšími projekty v poslední době byly Operační program Vzdělávání

pro konkurenceschopnost, projekty na podporu čtenářské gramotnosti a technického vzdělávání, kompetencí pedagogů a projekt Erasmus, zaměřený na podporu cizích jazyků a mezinárodní partnerství. V tomto roce stále probíhá projekt OP VVV Šablony III na podporu gramotností a projektové dny, kariérové poradenství, využití ICT ve výuce, doučování, zároveň projektem na škole pracuje školní psycholog.

            Snažíme se o to, aby prostředí naší školy bylo pro žáky příjemné, přátelské a bezpečné. Mnoha společnými akcemi vytváříme pozitivní vazby nejenom mezi žáky ve třídách, ale i napříč jednotlivými ročníky.

            Tradičně se zapojujeme do aktivit udržitelného rozvoje – třídění odpadů, Recyklohraní, Zdravá pětka, Zdravé zoubky a do edukativních programů ekocenter.

            Žáci 1. stupně budou mít možnost navštěvovat kroužky v rámci školní družiny a pro žáky bude nabídka kroužků v rámci školního klubu. Sdružení Puclík bude připravovat výlety a prázdninový tábor.

            Díky nové přístavbě vzniklo i příjemné zákoutí pro nelehkou práci školního poradenského týmu zabývající se speciálně pedagogickou službou a dětskou psychologií. Tým je tvořen 2 výchovnými poradci, metodikem prevence, školním psychologem, 2 speciálními pedagogy a koordinátorem AP. Tento prostor je využíván jako zázemí pro žákovskou knihovnu. Ve škole nadále pracují koordinátor environmentální výchovy a metodik informačních a komunikačních technologií, školní. Pravidelně pořádáme školy v přírodě, adaptační pobyty, lyžařský kurz, dny otevřených dveří a akce pro předškoláky a jazykovou přípravu pro žáky s odlišným mateřským jazykem.

Při prevenci rizikového chování a školní neúspěšností spolupracujeme dlouhodobě s o. s. Prostor a městskou policií. Spolupráce s rodiči probíhá především prostřednictvím Sdružení rodičů a Školské rady, žáci mají svůj školní parlament.