Základní údaje

„JEDNIČKA“  –  ŠKOLA POROZUMĚNÍ  

O ŠKOLE:

Ředitelka školy: Mgr. Zdenka Filipová

ZŠ Kolín II, Bezručova 980, 280 02

Tel:321724567, IČO:46390367, www.1zskolin.cz

Naše škola se nachází na rozsáhlém pozemku v klidné části Kolína. Školu tvoří dvě budovy pro 1. a 2. stupeň, které jsou propojeny uzavřenou chodbou. Součástí školy jsou dvě tělocvičny, školní dílny, učebna pro výuku vaření a šití, počítačová učebna, 27 učeben vybavených interaktivní tabulí, odborná pracovna estetické výchovy, jazyková učebna, odborná multifunkční učebna fyziky, chemie a přírodopisu, žákovská dílna s technickým zázemím, cvičební sál a rekonstruovaná velká tělocvična včetně zázemí.

Od školního roku 2020/20121 budou součástí školy další dvě odborné pracovny, jedna jako ryze přírodovědná a druhá jako matematická. Obě budou vybaveny moderními technologiemi. Zároveň v nevyužitém prostoru mezi naší školou a „sedmičkou“ vznikl pozemek, kde se žáci v rámci pracovního vyučování zdokonalí v manuální zručnosti při pěstitelských činnostech a zároveň budou vnímat přírodu jako nedílnou součást života člověka v návaznosti na udržitelný rozvoj. Součástí školy je též školní družina s devíti odděleními, školní jídelna, nachází se zde též keramická dílna, v areálu pak tři hřiště, dvě určené především pro výuku tělesné výchovy, třetí pro aktivity žáků 1. stupně a školní družiny. Mezi oběma budovami mohou žáci využívat k odpočinku rozsáhlý travnatý prostor. V nedávné době prošly rekonstrukcí všechny venkovní plochy areálu školy, byla položena nová dlažba, instalovány nové lavičky. Ve škole máme nové šatny a šatní skříňky v pavilonu 1. stupně a nové šatní skříňky pro žáky 2. stupně, nový nábytek má i školní jídelna. V minulých letech se uskutečnila nejrozsáhlejší rekonstrukce školy, byla instalována nová plastová okna, všechny budovy byly zatepleny a byla provedena rekonstrukce topení včetně rozvodů.

Již třináctým rokem vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Škola porozumění. Důraz v našem vzdělávacím programu klademe na cizí jazyky, které vyučujeme

od 1. ročníku, informatiku a sport. Širokou škálou forem a metod práce rozvíjíme u žáků nejen znalosti, ale též klíčové kompetence – dovednosti nezbytné pro budoucí život. Žáci se tak učí komunikovat, vyhledávat a zpracovávat informace, získávají také dovednosti občanské a pracovní.

            Pravidelnou součástí práce se staly projekty – předmětové i celoškolní, účastníme se předmětových soutěží, organizujeme lyžařské, sportovní a adaptační kurzy, podporujeme dobročinné akce.

            Nejrozsáhlejšími projekty v poslední době byli Operační program Vzdělávání

pro konkurenceschopnost, projekty na podporu čtenářské gramotnosti a technického vzdělávání, kompetencí pedagogů a projekt Erasmus, zaměřený na podporu cizích jazyků a mezinárodní partnerství. V tomto roce probíhá projekt OP VVV Šablony II na podporu gramotností, vzdělávání pedagogů, zároveň projektem získáváme školního psychologa a školní asistenty. Nově probíhá projekt Erasmus+  na rozšiřování jazykové gramotnosti jak žáků, tak i jejich pedagogů.

            Snažíme se o to, aby prostředí naší školy bylo pro žáky příjemné, přátelské a bezpečné. Mnoha společnými akcemi vytváříme pozitivní vazby nejenom mezi žáky

ve třídách, ale i napříč jednotlivými ročníky.

            Tradičně se zapojujeme do aktivit udržitelného rozvoje – třídění odpadů, Recyklohrání, Zdravá pětka, Zdravé zoubky a edukativní programy ekocenter.

            Bohatá je nabídka kroužků zájmové činnosti Puclík, další možnosti využití volného času nabízí školní družina, kde jako bonus pro zájemce, realizujeme sportovní aktivity v rámci projektu „Sportuj ve škole“.

            Díky nové přístavbě vznikne i příjemné zákoutí pro nelehkou práci dvou výchovných poradců, metodika prevence a speciálních pedagogů. Tito pracovníci společně se školním psychologem pak tvoří školní poradenský tým zabývající se speciálně pedagogickou službou a dětskou psychologií. Ve škole nadále pracují koordinátor environmentální výchovy a metodik informačních a komunikačních technologií, školní psycholog a speciální pedagog. Pravidelně pořádáme školy v přírodě, adaptační pobyty, lyžařský kurz, dny otevřených dveří a akce pro předškoláky.

Při prevenci rizikového chování spolupracujeme dlouhodobě s o.s. Prostor a Městskou policií. Spolupráce s rodiči probíhá především prostřednictvím Sdružení rodičů a Školské rady, žáci mají svůj školní parlament.