ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

přesný termín zápisu: 1. a 16. 4. 2021


OTEVÍRANÉ 1. TŘÍDY:
1. A      1. B                                                                                                                       

pravděpodobně tyto paní učitelky: Mgr. Marie Procházková, Mgr. Eva Hilleová                                                                                                                                                            

POČET PŘIJÍMANÝCH DĚTÍ: 47

KOORDINÁTOR:
Mgr. Bc. Drahoslav Novotný, drahoslav.novotny@1zskolin.cz, mobil: 728 91 53 74                                                        
v případě vážných důvodů volejte na výše uvedené telefonní číslo.

VĚK DÍTĚTE
povinně: 6 let v době od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021,                                                                                 
               platí pro dítě narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015,  
               pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku.

výjimečně: 5 let k 31. 8. 2021, pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato,
                  pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:                                                                 
                  – dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021: Zákonný zástupce doloží doporučení
                    školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
                 – dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022: Zákonný zástupce doloží doporučení
                   školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře dítěte.

ORGANIZACE ZÁPISU
a)                Nejprve Online registrací přes webové stránky školy od 1. 4. do 14. 4. 2021, kde rodič získá termín osobní návštěvy ad b)                                             
b)                Následně osobní účastí zákonného zástupce 15. a 16. 4. 2021 po předem zaregistrovaném čase s doložením požadovaných dokumentů

KRITÉRIA PŘIJETÍ
a)         K povinné školní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu v
             příslušném školském obvodu spádové školy. Viz § 36 odst. 5 Školského zákona. Zákonní
             zástupci dětí, kteří se přistěhovali od 1. 1. 2021 do spádového školského obvodu, doloží tuto  
             skutečnost průkazem totožnosti.
b)          Pokud má dítě více spádových škol (děti ze spádových obcí) a dále děti z ostatních školských
             obvodů budou přijímány, pokud nebude naplněna kapacita přijímaných 1. tříd dětmi ze    
             spádového školského obvodu a to včetně dětí s odkladem z roku 2020 ze spádového
             školského obvodu.
c)          V případě nadlimitního počtu zájemců, bude rozhodnuto veřejným losováním                          

d)            Příloha – schéma rozhodování o přijetí k základnímu vzdělání.

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU
a)         Zákonný zástupce dítěte vyplní online Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
             v termínu od 1. 4. do 14. 4. 2021
b)         Zákonný zástupce se osobně dostaví 15. a 16. 4. 2021 v předem zaregistrovaném čase a
             doloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte
c)         Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
d)         V případě zájmu odevzdá zákonný zástupce vyplněný Zápisový lístek do školní družiny nebo
             žádost o odklad s příslušnými dokumenty.

 

 

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ DÍTĚTE
a)         Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude až po ukončení zápisu,
             nejdříve po 1. 5. 2021.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
a)         Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky, pokud není dítě tělesně
             nebo duševně přiměřeně vyspělé. Vyplní žádost o odklad povinné školní docházky.
b)         Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě
            dovrší 8. rok věku.
c)         Zákonný zástupce doloží společně se žádostí, nejlépe v den zápisu, doporučení:   
             – školského poradenského zařízení – (PPP nebo SPC)
             – a odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa.
d)         Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán
             (škola) nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil. Pokud
             zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve
             žadatele, aby doložil do 30. dubna oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené
             lhůty.
e)         Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo
             neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
             ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného
             školního roku.
f)          Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví
             řízení.
g)         Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy bezodkladně do
             30 dnů od zahájení nebo přerušení k doložení všech potřebných dokumentů.
h)         Pokud je rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky, zákonný zástupce dítěte je
             informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali naši školu.