ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

termín zápisu: 04. a 05. 4. 2024

Naše škola může přijmout maximálně  90 prvňáčků.

KOORDINÁTOR:

Mgr. Bc. Drahoslav Novotný, drahoslav.novotny@1zskolin.cz, 728 91 53 74 v případě vážných důvodů volejte na výše uvedené telefonní číslo.

VĚK DÍTĚTE      povinně: 6 let v době od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024                                                                                    
                platí pro dítě narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018                                                       
                pro děti s odkladem povinné školní docházky v roce 2023 – zákonní zástupci přijdou znovu

výjimečně: 5 let k 31. 8. 2024, pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato,
                    pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:                                                                         
                    – dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024: zákonný zástupce doloží doporučení
                       školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)                                                                             
                    – dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025: zákonný zástupce doloží doporučení
                       školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře dítěte.

S SEBOU

– rodný list dítěte

– doklad o trvalém bydlišti dítěte

– občanský průkaz zákonného zástupce

– rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno na jiné škole

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky. K žádosti je však nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského pracoviště (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP co nejdříve (min. 2 měsíce předem), aby doporučení bylo možno doložit u zápisu.

ORGANIZACE ZÁPISU          

O podrobné organizaci a průběhu zápisu budete včas informováni prostřednictvím webových stránek školy.

KRITÉRIA ZÁPISU

  • Přijímat budeme posloupně:
  1. přednostně děti s trvalým pobytem ve městě Kolíně s délkou pobytu minimálně 6 měsíců, s doloženým potvrzením o trvalém pobytu z evidence obyvatel z příslušného školského obvodu školy (OZV č. 2/2023), § 36 odst. 7) zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,
  2. děti s trvalým pobytem ve městě Kolín s délkou pobytu minimálně 6 měsíců, s doloženým potvrzením o trvalém pobytu z evidence obyvatel, z jiných školských obvodů města Kolína,
  3. děti ze školských obvodů obcí, které mají s městem Kolín podepsanou dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy.
  4. dětí s trvalým pobytem ve městě Kolíně s délkou pobytu kratší 6 měsíců, s doloženým potvrzením pobytu z evidence obyvatel z příslušného školského obvodu školy (OZV č. 2/2023), § 36 odst. 7) zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

  • V případě nadlimitního počtu zájemců a nemožnosti rozhodnout o přijetí dle předchozích kritérií, bude rozhodnuto losováním.

Poznámka: Spádové obvody školy a školské obvody obcí se řídí Obecně závaznou vyhláškou města Kolín č. 2/2023 o školských obvodech základních a mateřských škol ve městě Kolín ze dne 19. 06. 2023, usn. č. 450/7/ZM/2023 (účinnost této vyhlášky od 06. 07. 2023)

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali naši školu.                                                           

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024

  1. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Kolín II., Bezručova 980
  2. Děti  z jiných nespádových obvodů a obcí, které zde mají sourozence a pokud to umožňují kapacitní možnosti školy
  3. Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Termín zápisu: 13. a 14. 4. 2023

OTEVÍRÁME 3 první třídy

KOORDINÁTOR:

Mgr. Bc. Drahoslav Novotný, drahoslav.novotny@1zskolin.cz, 728 91 53 74                                

v případě vážných důvodů volejte na výše uvedené telefonní číslo.

VĚK DÍTĚTE                                                                                                                                                        

povinně: 6 let v době od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023                                                                                    
                platí pro dítě narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017                                                       
                pro děti s odkladem povinné školní docházky v roce 2022 – zákonní zástupci přijdou znovu

výjimečně: 5 let k 31. 8. 2023, pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato,
                    pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:                                                                         
                    – dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2023: zákonný zástupce doloží doporučení
                       školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)                                                                             
                    – dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024: zákonný zástupce doloží doporučení
                       školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře dítěte.

S SEBOU

– rodný list dítěte

– doklad o trvalém bydlišti dítěte

– občanský průkaz zákonného zástupce

– rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno na jiné škole

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky. K žádosti je však nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP co nejdříve (min. 2 měsíce předem), aby doporučení bylo možno doložit u zápisu.

ORGANIZACE ZÁPISU          

O podrobné organizaci a průběhu zápisu budete včas informování prostřednictvím webových stránek školy.

 

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali naši školu.                                                           

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2022/2023 (aktuální informace)

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2022/2023 (aktuální informace)

PROBĚHNE

1) elektronickou registrací kliknutím na odkaz Online zápis do školy (bude zveřejněn 28.3.)

TERMÍN REGISTRACE: od pondělí 28. března 2022 do středy 6. dubna 2022

Zde se Vám zobrazí formulář – vyplňte všechny potřebné údaje – následně se odešle
 do rezervačního systému. Systém vám automaticky vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude vyvěšeno rozhodnutí o přijetí. Na Váš e-mail systém zašle odkazy ke stažení Žádosti o přijetí, případně Žádosti o odklad (nutno zaškrtnout v zápisovém formuláři) a Zápisový lístek
do školní družiny
. Ty vyplníte a doručíte do školy ve vybraném čase dne 7. nebo 8. dubna 2022.

2) osobní účast s dítětem ve Vámi rezervovaném dni a čase zápisu.

V tomto termínu zákonný zástupce k žádosti přiloží kopii rodného listu a občanský průkaz zákonného zástupce, kde je uveden trvalý pobyt.

U dětí cizinců je nutné doložit:

– průkaz totožnosti zákonného zástupce (pas)

– průkaz totožnosti dítěte (pas), popř. jiné dokumenty ověřené v ČR

– povolení k pobytu

– doklad o bydlišti v ČR

K žádosti o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce přikládá nejpozději do 30. dubna 2022 vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a doporučení pedagogigcko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

 

Oznámení o přijetí

Rozhodnutí o přijetí nebo o doložení školní docházky bude zveřejněno pravděpodobně
 6. května 2022 dle registračního čísla. Informace budou zveřejněny na webových stránkách  naší školy www.1zskolin.cz a na vývěsce (hlavní vstup do areálu školy).

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

termín zápisu: 7. a 8. 4. 2022


OTEVÍRANÉ 1. TŘÍDY:
1. A      1. B      1. C 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
KOORDINÁTOR:
Mgr. Bc. Drahoslav Novotný, drahoslav.novotny@1zskolin.cz, mobil: 728 91 53 74                                                        
v případě vážných důvodů volejte na výše uvedené telefonní číslo.

VĚK DÍTĚTE
povinně: 6 let v době od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022,                                                                                 
               platí pro dítě narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016,   
               pro děti s odkladem povinné školní docházky v roce 2021 – zákonní zástupci přijdou znovu.

výjimečně: 5 let k 31. 8. 2022, pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato,
                  pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:                                                                
                  – dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2022: Zákonný zástupce doloží doporučení
                    školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
                 – dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2023. Zákonný zástupce doloží doporučení
                   školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře dítěte.

S SEBOU

   – rodný list dítěte

   – občanský průkaz zákonného zástupce

   – rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno na jiné škole

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY                                                                                                        

Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky. K žádosti je však nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP co nejdříve (min. 2 měsíce předem), aby doporučení bylo možno doložit u zápisu.

ORGANIZACE ZÁPISU
O podrobné organizaci a průběhu zápisu budete včas informováni prostřednictvím webových stránek školy.

 

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali naši školu.