Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024

  1. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Kolín II., Bezručova 980
  2. Děti  z jiných nespádových obvodů a obcí, které zde mají sourozence a pokud to umožňují kapacitní možnosti školy
  3. Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Termín zápisu: 13. a 14. 4. 2023

OTEVÍRÁME 3 první třídy

KOORDINÁTOR:

Mgr. Bc. Drahoslav Novotný, drahoslav.novotny@1zskolin.cz, 728 91 53 74                                

v případě vážných důvodů volejte na výše uvedené telefonní číslo.

VĚK DÍTĚTE                                                                                                                                                        

povinně: 6 let v době od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023                                                                                    
                platí pro dítě narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017                                                       
                pro děti s odkladem povinné školní docházky v roce 2022 – zákonní zástupci přijdou znovu

výjimečně: 5 let k 31. 8. 2023, pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato,
                    pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:                                                                         
                    – dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2023: zákonný zástupce doloží doporučení
                       školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)                                                                             
                    – dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024: zákonný zástupce doloží doporučení
                       školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře dítěte.

S SEBOU

– rodný list dítěte

– doklad o trvalém bydlišti dítěte

– občanský průkaz zákonného zástupce

– rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno na jiné škole

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky. K žádosti je však nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP co nejdříve (min. 2 měsíce předem), aby doporučení bylo možno doložit u zápisu.

ORGANIZACE ZÁPISU          

O podrobné organizaci a průběhu zápisu budete včas informování prostřednictvím webových stránek školy.

 

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali naši školu.                                                           

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2022/2023 (aktuální informace)

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2022/2023 (aktuální informace)

PROBĚHNE

1) elektronickou registrací kliknutím na odkaz Online zápis do školy (bude zveřejněn 28.3.)

TERMÍN REGISTRACE: od pondělí 28. března 2022 do středy 6. dubna 2022

Zde se Vám zobrazí formulář – vyplňte všechny potřebné údaje – následně se odešle
 do rezervačního systému. Systém vám automaticky vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude vyvěšeno rozhodnutí o přijetí. Na Váš e-mail systém zašle odkazy ke stažení Žádosti o přijetí, případně Žádosti o odklad (nutno zaškrtnout v zápisovém formuláři) a Zápisový lístek
do školní družiny
. Ty vyplníte a doručíte do školy ve vybraném čase dne 7. nebo 8. dubna 2022.

2) osobní účast s dítětem ve Vámi rezervovaném dni a čase zápisu.

V tomto termínu zákonný zástupce k žádosti přiloží kopii rodného listu a občanský průkaz zákonného zástupce, kde je uveden trvalý pobyt.

U dětí cizinců je nutné doložit:

– průkaz totožnosti zákonného zástupce (pas)

– průkaz totožnosti dítěte (pas), popř. jiné dokumenty ověřené v ČR

– povolení k pobytu

– doklad o bydlišti v ČR

K žádosti o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce přikládá nejpozději do 30. dubna 2022 vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a doporučení pedagogigcko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

 

Oznámení o přijetí

Rozhodnutí o přijetí nebo o doložení školní docházky bude zveřejněno pravděpodobně
 6. května 2022 dle registračního čísla. Informace budou zveřejněny na webových stránkách  naší školy www.1zskolin.cz a na vývěsce (hlavní vstup do areálu školy).

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

termín zápisu: 7. a 8. 4. 2022


OTEVÍRANÉ 1. TŘÍDY:
1. A      1. B      1. C 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
KOORDINÁTOR:
Mgr. Bc. Drahoslav Novotný, drahoslav.novotny@1zskolin.cz, mobil: 728 91 53 74                                                        
v případě vážných důvodů volejte na výše uvedené telefonní číslo.

VĚK DÍTĚTE
povinně: 6 let v době od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022,                                                                                 
               platí pro dítě narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016,   
               pro děti s odkladem povinné školní docházky v roce 2021 – zákonní zástupci přijdou znovu.

výjimečně: 5 let k 31. 8. 2022, pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato,
                  pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:                                                                
                  – dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2022: Zákonný zástupce doloží doporučení
                    školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
                 – dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2023. Zákonný zástupce doloží doporučení
                   školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře dítěte.

S SEBOU

   – rodný list dítěte

   – občanský průkaz zákonného zástupce

   – rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno na jiné škole

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY                                                                                                        

Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky. K žádosti je však nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP co nejdříve (min. 2 měsíce předem), aby doporučení bylo možno doložit u zápisu.

ORGANIZACE ZÁPISU
O podrobné organizaci a průběhu zápisu budete včas informováni prostřednictvím webových stránek školy.

 

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali naši školu.