Zasedání 11. 4. 2018

Zápis zasedání Školské rady při ZŠ Kolín II., Bezručova 980

konané dne 11. 4. 2018

 

Pro funkční období 1.1.2018-31.12.2020  byli zvoleni členy Školské rady:

jmenovaní zřizovatelem: Jana Kavříková, Mgr. Petr Kesner,

zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků: Ing. Alena Břečková, Iveta Hovorková,

zvoleni pedagogickými pracovníky školy: Mgr. Jana Votavová, Mgr. Zdeňka Nerudová.

 

Přítomni:

Jana Kavříková

Mgr. Petr Kesner       

Ing.  Alena Břečková,

Iveta Hovorková

Mgr. Jana Votavová

Mgr. Zdeňka Nerudová

 

Hosté: Mgr. Zdenka Filipová

                   

Program:     

 • Představení nově zvolené školské rady, volba jejího předsedy
 • Shrnutí rozpočtu na rok 2017
 • Představení rozpočtu na rok 2018
 • Projekt Kolínská chytrá klíčenka

           

 • První jednání Školské rady pro  období 1.1.2018-31.12.2020 bylo svoláno ředitelkou ZŠ Bezručova 980, Kolín II, Mgr. Zdenkou Filipovou

 

1) Byli představeni zvolení členové rady, proběhla veřejná volba předsedy.

 • Hlasování: pro 5 hlasů

                    proti 0 hlasů

                   zdržela se 1 osoba

 • Předsedkyní byla zvolena paní Iveta Hovorková

 

2) Paní ředitelka informovala o provozním rozpočtu za uplynulý rok

 • Na základě schválení rozpočtu Města Kolína na rok 2017 byla přiznána dotace v částce 4 470 000,- Kč (Z toho účelové dotace 25 000,- Kč na projekt Bezpečné klima, 117 000,- Kč na učebnice pro žáky, 96 000,- na školního psychologa a 88 000,-Kč na penzijní připojištění zaměstnanců)
 • Z dotace pořizovány zejména šatní skříňky, kráječ knedlíků do školní jídelny, vybavení učeben, informační technologie, rekonstrukce tělocvičny a příslušenství
 • Škola získala sponzorské dary od firem Stall, Level a Spell v celkové výši 18 000,- Kč na výsadbu „Námořnického stromořadí“ – realizováno třídou Mgr. Marie Procházkové
 • Škola čerpá finanční prostředky také ze Šablon v celkové výši 1 292 700,-(Bezpečné klima, podpora cizinců, asistenti pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí)

 

3) Na základě schválení rozpočtu Města Kolína na rok 2018 byla přiznána dotace v částce 5 170 000,- Kč

 • plánuje se rekonstrukce školní jídelny, 5x vrata, pavilon s učebnami, rekonstrukce topného systému
 • školení zaměstnanců (ochrana před ozbrojeným útočníkem, ochrana osobních údajů)
 • plánuje se nákup keramické pece

 

4) Od září se naše škola zapojí do plánovaného projektu „Kolínská chytrá klíčenka“

 • Klíčenky obdrží všichni zaměstnanci a žáci školy na začátku školního roku 2018/2019
 • Klíčenka bude platit místo dosavadních čipů i ve školní jídelně
 • Stávající strávníci čipy dostali na základě zaplacení zálohy 115,- Kč, která by se jim měla vracet
 • Rodiče mají možnost zálohu za čip ponechat škole jako sponzorský dar na základě darovací smlouvy
 • Takto darované peníze budou použity na vybavení školní jídelny (příbory, skleničky), či tělocvičny

 

 

 

Zapsala: Mgr. Zdeňka Nerudová

              V Kolíně dne 11. 4. 2018

 

Zasedání 15. 11. 2017

Zápis zasedání Školské rady při ZŠ Kolín II., Bezručova 980
konané dne 15.11.2017

Přítomni:
Za zákonné zástupce žáků: Mudr. Zuzana Šálková
                                                 p Petra Ulčová
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Aneta Vavrincová
                                                   Mgr. Alena Svobodová
Hosté: Mgr. Zdenka Filipová
Omluveni: Bc. Šárka Krombholzová
                   Mgr. Petr Kesner

Program:    1. Projednání a schválení Výroční zprávy 2016/2017
Výroční zpráva byla všem členům rozeslána předem elektronicky. Žádný z členů neměl po jejím přečtení připomínky.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 2 zdrželi se
Výroční zpráva byla jednomyslně schválena.

                      2. Paní ředitelka Filipová informovala o hospodaření školy

Bylo prezentováno: Výkaznictví příspěvkové organizace za kalendářní rok 2016
                                      Rozvaha
                                      Výkaz zisku a ztráty

 

Zapsala: Mgr. Alena Svobodová
V Kolíně dne 15. 11. 2017

Zasedání 15.11. 2016

Zápis zasedání Školské rady při ZŠ Kolín II., Bezručova 980

konané dne 15. 11. 2016

 

Přítomni:

Za zřizovatele:  Mgr. Petr Kesner

Za zákonné zástupce žáků: MUDr. Zuzana Šálková

 1.                              Petra Ulčová

Za pedagogické pracovníky:  Mgr. Radka Kolářová

                                                    Mgr. Alena Svobodová

Hosté: Mgr. Zdenka Filipová

Omluveni: Bc. Šárka Krombholzová

 

Program:        1. Projednání a schválení Výroční zprávy 2015/2016

Výroční zpráva byla všem členům rozeslána předem elektronicky. Žádný ze zúčastněných  členů neměl po jejím přečtení připomínky.

Hlasování: 5 pro, 0 proti

Výroční zpráva byla schválena.

 

 1. Schválení Dodatku č.1 ke Školnímu řádu ŘŠ 13/12

Hlasování: 5 pro, 0 proti

Dodatek byl schválen.

 

 1. Schválení Dodatku č.1 k ŠVP školního klubu při ZŠ Kolín II., Bezručova 980 ze dne 22. 6. 2009

Hlasování: 5 pro, 0 proti

Dodatek byl schválen.

 

 1. Paní ředitelka Filipová informovala o dění školy
 • V době letních prázdnin byla dokončena rekonstrukce venkovních ploch, vytvořeno bylo 15 parkovacích míst pro pracovníky školy, nyní je v jednání úprava přístupové cesty pod školní jídelnou
 • Škola se početně rozrůstá, v současné době má 510 žáků
 • Občanské sdružení Prostor zajišťuje primární prevenci, Městský úřad Kolín financuje práci školní psycholožky
 • Využíváme čtyři asistentky pro žáky ze znevýhodněného prostředí a jednu asistentku pedagoga pro žáky s SPUCH, asistentky pomáhají řešit i kázeňské problémy
 • Zavedení elektronických žákovských knížek doprovází technické problémy, které se snažíme odstranit
 • Byly opraveny školní dílny, snažíme se rozvíjet řemeslnou výrobu ve spolupráci se SPŠ strojírenskou a SOŠ a SOU stavební v Kolíně
 • Zvyšování bezpečnosti žáků – kamerové sledování prostoru u školy i na hřišti

– za přispění Projektu TPCA a Městského úřadu Kolína

 • Probíhá rozšiřování videotelefonů do družiny – bude monitorován vstup osob do budovy školy
 • Byla sdělena informace o účasti p. ředitelky Filipové a předsedkyně Rady školy p. Šálkové na schůzkách Místní akční skupiny (zkr. MAS Podlipansko, Zálabí, Kolín), díky Místnímu akčnímu plánu ( MAP) se začne v únoru stavět společný pavilon pro 1. a 7. ZŠ Kolín z ESF
 • V lednu bude podána žádost o Program OP VVV – šablony aktivit ZŠ a MŠ –  Školní psycholog – personální podpora ZŠ a o projekt Erasmus – výjezdy žáků a učitelů do zahraničí
 • Plánuje se Projekt na vzdělávání cizinců na školách

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Alena Svobodová                   Předseda: MUDr. Zuzana Šálková

              V Kolíně dne 15. 11. 2016

Zápis 27. 4. 2016

Zápis zasedání Školské rady při ZŠ Kolín ll., Bezručova 980

Konané dne 27.4.2016

Přítomní:

Za zřizovatele: Bc. Šarka Knombholzová

Za zákonné zástupce žáků: Mudr. Zuzana Šálková

Za pedagogické pracovníky: Mgr.Radka Kolářová, Mgr. Alena Svobodová

Hosté : Mgr. Zdenka Filipová

Omluvení: Mgr. Petr Kesner, p.Petra Ulčová

Program:

1.  Projednání rozpočtu na rok 2016

2.  Další finanční pobídky OPVVV

 • Paní ředitelka Filipová informovala o provozním rozpočtu.
 • Na základě schválení rozpočtu MěÚ Kolín na rok 2016 byla přiznána dotace.
 • Byl přislíben příspěvek z MěÚ Kolín na rekonstrukce kuchyně na rok 2017.
 • Je připravována rekonstrukce zpevněných ploch za přispění MěÚ města Kolína – červenec 2016.
 • Dále škola disponuje rezervním fondem a investičním fondem.
 • Fond FKSP
  • příspěvek z platů činí 1,5%
  • hospodaří se podle kolektivní smlouvy
  • Je využívána možnost zapojování pracovníků z Úřadu práce v Kolíně.

 3.  Šablony 

 • Bude podána žádost o šablony- Financování ZŠ a MŠ ve zjednodušeném režimu. Jde o částku 1 350 000 Kč, práce na projektu je plánována na dva roky.
 • V srpnu bude podána žádost z Výzvy EU – Digitální gramotnost.
 • Dále naše škola podala žádost o asistenty pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin.
 • Připravuje se společný projekt dvou spřátelených škol – 1.ZŠ a 7.ZŠ. Plánuje se výstavba pavilonu pro potřeby polytechnické dílny, matematické pracovny a pracovnu sloužící pro čtenářské dílny a čtenářskou gramotnost.
 • Byly sděleny informace ohledně připravované inkluze – probíhají školení.

 

Zapsala: Mgr. Alena Svobodová

                        v Kolíně dne 27.4.2016

Zasedání 21. 10. 2015

Zápis zasedání Školské rady při ZŠ Kolín II., Bezručova 980

konané dne 21. 10. 2015

 

Přítomni:

Za zřizovatele:  Bc. Šárka Knombholzová

Za zákonné zástupce žáků: Mudr. Zuzana Šálková

 1.                              Petra Ulčová

  Za pedagogické pracovníky:  Mgr. Radka Kolářová

                                                    Mgr. Alena Svobodová

Hosté: Mgr. Zdenka Filipová

Omluveni:  Mgr. Petr Kesner

 

Program:        1. Projednání a schválení Výroční zprávy 2014/2015

Členové rady měli možnost se seznámit s  Výroční zprávou předem. Byla rozeslána elektronicky. Nikdo z členů rady neměl připomínky.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Výroční zpráva byla jednomyslně schválena.

 

 1. Projednání a schválení Dodatku č. 1 k ŠVP školní družiny při ZŠ Kolín II., Bezručova 980 ze dne 22. 6. 2009

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Dodatek byl jednomyslně schválen.

 1. Seznámení s děním školy – informace podávala p. ředitelka Z. Filipová

Plánované akce:

 • Listopad – dny pro předškoláky (MŠ Bachmačská, Bezručova, Masarykova)
 • 12. 2015 den otevřených dveří bude spojen s vánoční prodejní výstavou
 • V průběhu prosince bude školní parlament organizovat sportovní programy
 • a 22. 1. 2016 proběhne zápis do 1. tříd

 

Plánované rekonstrukce:

 • Školní kuchyň (varna)
 • Venkovní plochy – zpevnění cest, úprava okolí hřišť
 • Tělocvična
 • Toalety u tělocvičny (plánovaná realizace v prosinci 2015)

 

Probíhající akce:

 • Sběr plastových víček pro postiženého chlapce Ondru ve spolupráci s Městskou policií v Kolíně
 • Výzva 56 – Zvyšování kvality ve vzdělávání – OPVK – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

(nákup knih a realizace čtenářských dílen od 2. do 9. ročníku, vzdělávání učitelů)

 • Výzva 57 – Dílny a cizojazyčné kompetence učitelů se zlepší

(vybavení školních dílen, vzdělávání učitelů)

             Plánované granty:

 • Příprava žádosti o projekt Erasmus – jazykové vzdělávání

 

Zapsala: Mgr. Alena Svobodová

              V Kolíně dne 21. 10. 2015