Školní klub

NÁZEV ODDĚLENÍ ŠK VEDOUCÍ AKTIVITA ČAS
IX. C Z. FILIPOVÁ ZÁBAVNÁ MATEMATIKA PO 15:15
IX. B Z. FILIPOVÁ ZÁBAVNÁ MATEMATIKA ÚT 15:15
IX. C A. SVOBODOVÁ ČESKÝ JAZYK ÚT 7:00
IX. B I. NAJBRTOVÁ ČESKÝ JAZYK PO 6:50
IX. AD Z. SAHULKOVÁ ČESKÝ JAZYK ČT 6:50
IX. AD Z. SAHULKOVÁ ČESKÝ JAZYK PÁ 6:50
IX. AD I. MARKOVÁ ZÁBAVNÁ MATEMATIKA ČT 6:50
IX. AD I. MARKOVÁ ZÁBAVNÁ MATEMATIKA PÁ 6:50
VIII. B I. MARKOVÁ ZÁBAVNÁ MATEMATIKA ÚT 6:50
VI. AB J. VOTAVOVÁ ZÁBAVNÁ MATEMATIKA ÚT 6:55

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ KLUB ke stažení

Vnitřní řád školního klubu

POSLÁNÍ ŠKOLNÍHO KLUBU

Školní klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ho odlišují od  školního vyučování. Hlavním posláním školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace  žáků, je důležitou součástí prevence sociálně patologických jevů.

Činnost školního klubu je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy.

1. Přihlašování a odhlašování

1.1. Ve školním klubu jsou ředitelkou školy určeni pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

1.2. O zařazení dětí do školního klubu rozhoduje ředitelka školy.

1.3. Úplata se platí zpravidla ve dvou splátkách – za období říjen až prosinec k 30. říjnu a leden až květen k 31.lednu. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.

1.4. Úplata může být stanovena jinak v těchto případech:

  • a) žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba,
  • b) žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli,

1.5. Nepřítomnost žáka ve školním klubu je omluvena nepřítomností ve škole

1.6. Přihlašování žáků do  ŠK je prováděno na základě písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem žáka.

2. Organizace činnosti

2.1. Provozní doba ŠK je zpravidla od 7.00 do 7.45, příp. odpoledne po vyučování dle rozvrhu účastníků.

2.2. Činnost ŠK probíhá v  místnostech určených pro provoz ŠK – tělocvična školy, třídy, odborné pracovny.

2.3.  Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Ředitelka školy stanovuje nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto:

a) při běžné činnosti ve třídách a tělocvičně max. 30 dětí,

b) při akcích mimo školu maximálně 25 žáků na jednoho pedagogického pracovníka .