Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagožka: Mgr. Eliška Zemanová

Přítomnost: denně dle rozvrhu

Konzultační hodiny:

středa 11:45 – 13:30, dále po předchozí domluvě

Kontakt: eliska.zemanova@1zskolin.cz

Obecné činnosti školního speciálního pedagoga:

Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy.

-vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-poskytuje péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních

-nabízí spolupráci pedagogům v mnoha oblastech, se kterými nemá běžný pedagog možnost ani kompetence cíleně a oděně pracovat

-je k dispozici zákonným zástupcům v případě jejich dotazů a poskytnutí informací týkajících se daného žáka

-pracuje na vytváření odpovídajících vztahů mezi intaktními žáky a žáky s postižením

-uplatňuje a naplňuje strategie iluzivního vzdělávání

-snaží se o maximální rozvoj všech poškozených funkcí a dosažení co nejvyššího stupně jeho socializace

 

Náplň činnosti školního speciálního pedagoga

-krátkodobá dlouhodobá individuální práce s žákem či skupinou (speciálně pedagogická péče, pedagogická intervence)

-účast na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu-

průběžné vyhodnocování účinnosti navržených podpůrných opatření

-úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů

-konzultace pro zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy

-konzultace s pracovníky školního preventivního týmu

-metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně podpůrného opatření, návrhy metod a forem práce se žáky, instruktáže o využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů