Školní psycholog

Školní  psycholog  PhDr. Vladimír Tesař

Konzultační hodiny:

 

 

Kontakt: tel 724 121 627, email:   zs1drtesar@seznam.cz 

Školní psycholog je k dispozici dětem, rodičům i pedagogům.

Cílem je napomáhat k dobré atmosféře ve škole a k využití potenciálu žáků. Formou individuálních, dyadických (dvojice – nejen partnerská, ale i učitel + žák, učitel + rodič) a skupinových intervencí pomáhá v následujících oblastech:

  • Výukové obtíže – celkové neprospívání, náhlé změny v prospěchu, poruchy pozornosti, nevhodné studijní návyky
  • Výchovné obtíže – impulzivní a agresivní chování, potíže se začleněním do kolektivu, záškoláctví, konflikty s rodiči, učiteli či spolužáky
  • Emoční obtíže – úzkost, podrážděnost, deprese, psychosomatické příznaky (bolesti hlavy, břicha), pomoc se zvládáním specifických osobnostních charakteristik dítěte (např. tréma, nízké sebevědomí)
  • Akutní krize – pomoc v situaci, kterou dítě, rodič či pedagog osobně prožívá jako zátěžovou, náročnou a ohrožující(např. vleklé spory doma, úmrtí v rodině, rozchod s partnerem/partnerkou, mimořádné životní události)
  • Konflikty ve školním kolektivu – zjišťování sociálního klimatu ve tříděa realizace programů napodporu zdravých vztahů, podpora spolupráce mezi třídou a učitelem
  • Podpora vztahů v třídním kolektivu – psychosociální aktivity prohlubující spolupráci, komunikaci a soudržnost, nácvik sociálních kompetencí (poznat sebe i druhé, umět naslouchat druhým, prosadit se, respektovat a být respektován)
  • Ostatní služby – participacepři přípravě programu zápisu do 1. tříd, screening SPU (včetně žáků nadaných) a podpora při tvorbě IVP, semináře a workshopy pro pedagogy, spolupráce se zařízeními v síti návazných služeb (PPP, SVP, psychiatr, manželské a rodinné poradny, nízkoprahové kluby), kariérové poradenství

Rodičům je vždy doporučena spolupráce na řešení problému dítěte. V procesu změny je angažovanost rodiče významná až nezbytná. Stejně významná je i spolupráce s pedagogy a systémem školy jako takovým.

Samozřejmostí je zachovávání diskrétnosti (tj. informace získané od Vás při konzultacích nesděluji žádným dalším osobám).