Informace o provozu školy od 4. 1. 2021

 • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. O organizaci distanční výuky budou žáci informováni jednotlivými vyučujícími prostřednictvím aplikace Bakaláři
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Je povinné používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) v celém areálu školy, za ochranné prostředky se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“)
 • Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole je organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
 • Školní stravování – zařízení školního stravování jsou v provozu.
 • Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet: • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry), • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd, • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace oběda

Sdělení školní jídelny

Vzhledem k epidemiologické situaci od 4. ledna 2021 se budou ve školní jídelně  stravovat  žáci 1. a 2. tříd, kteří mají oběd automaticky přihlášen.

Žáci a zaměstnanci  na distanční vyúce mají možnost odebírat stravu do jídlonosičů a obědy si musí sami přihlásit nejdéle do 30. 12. 2020 do 12,00 hod.

Zaměstnanci přítomní ve škole, kteří budou mít o stravování zájem, si musí obědy přihlásit také sami do 30. 12.  2020 do 12,00 hod.

Později to již nebude možné.

Výdej do jídlonosičů bude probíhat v době od 13,15 – 13,45 hod.

Cizí strávníci jsou automaticky přihlášeni a výdej bude probíhat od 11,00-11,30 hod v přízemí budovy jídelny.

Vzhledem ke stále se měnící situaci, prosím sledujte informace na internetových stránkách školy.

 

                                          Šulcová, hospodářka školní jídelny

Omezení školní družiny

Vážení rodiče,

z důvodu nařízení vlády o homogenních skupinách ve školách, není možné organizačně zajistit ranní a odpolední družinu pro 5. ročníky. Omezení platí do odvolání.

Tímto se Vám omlouváme a děkujeme za pochopení.

                                                                           Hana Jirkovská

                                                                       vedoucí vychovatelka

Sdělení školní jídelny

Od 30. 11. 2020 bude automaticky přihlášena strava pro všechny strávníky / žáci, zaměstnanci školy, cizí strávníci/.

Žáci na distanční výuce mají stravu v daný týden, kdy nebudou ve škole odhlášenou. V případě, že chtějí oběd odebírat do jídlonosičů, je to možné v době 13,45 – 14,00. Oběd si musí sami přihlásit!!!

 

V jídelně bude probíhat dohled ve zvláštním režimu.

 

Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy

Základní škola Kolín II, Bezručova 980

 

Sdělení školní jídelny

Všichni žáci 1. a 2. ročníků mají od 18. 11. 2020 automaticky přihlášené stravování. Zkontrolujte si prosím na www.strava.cz zda máte dostatečnou výši financí na tyto přihlášené obědy.

Pokud se někdo nebude chtít stravovat, musí si oběd odhlásit .

Pro žáky na distanční výuce dochází ke změně času výdeje do jídlonosičů, a to na dobu  od 13,00 – 13,45 hod.

Zdeňka Šulcová, hospodářka ŠJ