Zasedání 15. 11. 2017

Zápis zasedání Školské rady při ZŠ Kolín II., Bezručova 980
konané dne 15.11.2017

Přítomni:
Za zákonné zástupce žáků: Mudr. Zuzana Šálková
                                                 p Petra Ulčová
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Aneta Vavrincová
                                                   Mgr. Alena Svobodová
Hosté: Mgr. Zdenka Filipová
Omluveni: Bc. Šárka Krombholzová
                   Mgr. Petr Kesner

Program:    1. Projednání a schválení Výroční zprávy 2016/2017
Výroční zpráva byla všem členům rozeslána předem elektronicky. Žádný z členů neměl po jejím přečtení připomínky.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 2 zdrželi se
Výroční zpráva byla jednomyslně schválena.

                      2. Paní ředitelka Filipová informovala o hospodaření školy

Bylo prezentováno: Výkaznictví příspěvkové organizace za kalendářní rok 2016
                                      Rozvaha
                                      Výkaz zisku a ztráty

 

Zapsala: Mgr. Alena Svobodová
V Kolíně dne 15. 11. 2017