REŽIM DNE ŠKOLNÍ DRUŽINY

RANNÍ DRUŽINA

příchod dětí do školní družiny

klidové a nenáročné činnosti odpočinkového charakteru – stolní a konstruktivní hry, společenské hry ve skupině, volné malování, četba knih a časopisů, rozhovory, hry na koberci, ranní cvičení

7.35 – 7. 55                                                 odchod dětí ze ŠD, dohled vychovatelek u šaten

 

ODPOLEDNÍ ČINNOST

převzetí dětí

úklid osobních věcí, hygiena

oběd – přechod mezi budovami – dohled zajišťuje vychovatelka +AP

odpočinkové činnosti – hromadné nebo podle individuálních přání a potřeb dětí

možnost vyzvednout dítě po obědě dle rozpisu poté až v 14:15

13.40 – 14.15                                               zájmová činnost – rukodělná, výtvarná, tvořivá, zpěv aj. Za příznivého počasí zařazování činností zaměřené na pohybovou rekreaci venku.

14.15 – hygiena, svačina, v průběhu celého odpoledne dbáme na pitný režim dětí ve ŠD

15.00 – 16.30 (17.00)                                   slučování oddělení, individuální zaměstnání dětí dle vlastního zájmu (hry, kreslení, stavebnice, četba), příprava na vyučování

Příprava na vyučování – v širším slova smyslu může být součástí kterékoliv jiného druhu výchovně vzdělávací aktivity. Vypracování domácích úkolů ve ŠD pouze se souhlasem rodičů, vychovatelka úkoly neopravuje.

odchod dětí

Poznámka: Jednotlivé druhy činností se navzájem prolínají.