ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

termín zápisu: 04. a 05. 4. 2024

Naše škola může přijmout maximálně  90 prvňáčků.

KOORDINÁTOR:

Mgr. Bc. Drahoslav Novotný, drahoslav.novotny@1zskolin.cz, 728 91 53 74 v případě vážných důvodů volejte na výše uvedené telefonní číslo.

VĚK DÍTĚTE      povinně: 6 let v době od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024                                                                                    
                platí pro dítě narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018                                                       
                pro děti s odkladem povinné školní docházky v roce 2023 – zákonní zástupci přijdou znovu

výjimečně: 5 let k 31. 8. 2024, pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato,
                    pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:                                                                         
                    – dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024: zákonný zástupce doloží doporučení
                       školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)                                                                             
                    – dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025: zákonný zástupce doloží doporučení
                       školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře dítěte.

S SEBOU

– rodný list dítěte

– doklad o trvalém bydlišti dítěte

– občanský průkaz zákonného zástupce

– rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno na jiné škole

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky. K žádosti je však nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského pracoviště (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP co nejdříve (min. 2 měsíce předem), aby doporučení bylo možno doložit u zápisu.

ORGANIZACE ZÁPISU          

O podrobné organizaci a průběhu zápisu budete včas informováni prostřednictvím webových stránek školy.

KRITÉRIA ZÁPISU

  • Přijímat budeme posloupně:
  1. přednostně děti s trvalým pobytem ve městě Kolíně s délkou pobytu minimálně 6 měsíců, s doloženým potvrzením o trvalém pobytu z evidence obyvatel z příslušného školského obvodu školy (OZV č. 2/2023), § 36 odst. 7) zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,
  2. děti s trvalým pobytem ve městě Kolín s délkou pobytu minimálně 6 měsíců, s doloženým potvrzením o trvalém pobytu z evidence obyvatel, z jiných školských obvodů města Kolína,
  3. děti ze školských obvodů obcí, které mají s městem Kolín podepsanou dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy.
  4. dětí s trvalým pobytem ve městě Kolíně s délkou pobytu kratší 6 měsíců, s doloženým potvrzením pobytu z evidence obyvatel z příslušného školského obvodu školy (OZV č. 2/2023), § 36 odst. 7) zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

  • V případě nadlimitního počtu zájemců a nemožnosti rozhodnout o přijetí dle předchozích kritérií, bude rozhodnuto losováním.

Poznámka: Spádové obvody školy a školské obvody obcí se řídí Obecně závaznou vyhláškou města Kolín č. 2/2023 o školských obvodech základních a mateřských škol ve městě Kolín ze dne 19. 06. 2023, usn. č. 450/7/ZM/2023 (účinnost této vyhlášky od 06. 07. 2023)

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali naši školu.