Sdělení školní jídelny

Školní jídelna od 1. 3. 2021 dále vaří pro cizí strávníky, pedagogy a žáky na distanční výuce. 

Pokud máte o stravu zájem a nemáte přihlášeno, objednejte si ji během pondělí 1. 3. na strava.cz, popřípadě telefonicky.  Oběd tím bude přihlášen od úterý 2. 3. 2021.

POZOR do odvolání vaříme jen hlavní jídlo, bez možnosti výběru.

Výdej do jídlonosičů bude probíhat pro ty, kteří si stravu objednali, popř. objednají, v době 

od 12,30 do 13,45 hod.

Vstupujte prosím do jídelny řádně chráněny respirátory. Mladší děti chirurgickými rouškami. Neradi bychom skončili v karanténě a nemohli vám uvařit. Předem děkujeme.

 

 

Růžena Jirková,

vedoucí školní jídelny

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis do prvních tříd bude 1. – 16. 4. 2021
z toho elektronická registrace. 1.4. – 14. 4. 2021 kliknutím na odkaz: Zápisy Online (odkaz bude zpřístupněn 1.4.2021)
a následné osobní setkání 15. a 16. 4. 2021 po předem zaregistrovaném termínu, kde doplníte Žádost o přijetí, popřípadě vyplníte Žádost o odklad školní docházky, Zápisový lístek do školní družiny
přesnější informace viz. příloha ZDE: informace k zápisu 2021-2022-2. verze

Změna pokynu hlavní hygieničky – roušky

Vážení rodiče, 

tímto vám oznamuji, že došlo ke změně Metodického pokynu hlavní hygieničky 5146/2021-1/OVZ na verzi č. 2: Metodického pokynu hlavní hygieničky 5146/2021-2/OVZ, dle kterého se za ochranu úst a nosu považuje i látková rouška (kromě lékařské roušky a respirátoru ). Žáci tedy mohou vstupovat do budovy školy i s látkovými rouškami. 

Ale jak jistě víte, některé naše pracovnice a pracovníci z řad pedagogů, uklízeček, kuchařek patří do ohrožené skupiny. Považuji za slušnost vůči nám pedagogům a dalším pracovníkům školy, aby i naši žáci a jejich rodiče chránili nás tak, jako se o to snažíme my směrem k žákům. Neříkám, že se vše zcela daří, ale snažíme se. 
Za vstřícnost vám předem děkuji

S pozdravem

Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy

Základní škola „Jednička“ pohlídala děti záchranářů

O děti rodičů, kteří pracují pro integrovaný záchranný systém, se také během jarních prázdnin postarali pedagogičtí pracovníci Základní školy Kolín II., Bezručova 980.  Pedagogové si pro ně připravili kromě jiného i zážitkový program ve školní cvičné kuchyňce a školní dílně. Odtud si přinesli i vlastnoručně vyrobený výrobek. Další aktivity byly zaměřeny na výtvarné činnosti, četbu a společenské deskové hry. Zařazen byl i pobyt na čerstvém vzduchu ve venkovním areálu školy. O plná bříška se postarali pracovníci školní jídelny.

Díky tomu mohli záchranáři pracovat v těžké a chvályhodné práci v první linii.

pedagogičtí pracovníci základní školy

Pololetní hodnocení

Pololetní hodnocení bude zákonným zástupcům přístupné v systému Bakaláři 28. 1. 2021.
Návod, který zákonným zástupcům pomůže hodnocení zobrazit, dostanou od třídních učitelů.
 
Dále upozorňujeme na to, že v pondělí 1.2.2021 a v úterý 2.2.2021 nebude v provozu kancelář školy.

POKYNY K PŘIHLÁŠKÁM NA STŘEDNÍ ŠKOLY

  • Přihlášky si žáci vyzvednou 28. 1. ve škole v prvním pavilonu: IX. A chlapci v 9:00, dívky v 9:15, IX. B chlapci v 9:30, dívky v 10 hodin, žáci 5. ročníku v 10:15.
  •  
  • Pokud žák podává 2 přihlášky, musí být obě vyplněny totožně (1. škola je vždy na 1. místě).
  •  
  • Vyplněné a podepsané přihlášky odevzdají do kanceláře nebo výchovné poradkyni nejpozději do 12. 2., na přihlášce nesmí chybět potvrzení lékaře, pokud ho SŠ vyžaduje. Přihlášky na víceletá gymnázia nemusí být lékařem potvrzeny.
  •  
  • Přihlášky budou zkontrolovány, orazítkovány a podepsány ředitelkou školy, následně zpět vráceny žákům.
  •  
  • Kompletně vyplněné přihlášky musí být doručeny na střední školu do 1. 3. 2021.

 

Jednotná přijímací zkouška 2021

Na základě opatření je ve školním roce 2020/2021 jednotná přijímací zkouška povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení pouze do oborů vzdělání na víceletých gymnáziích.

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a oborů nástavbového studia není jednotná přijímací zkouška povinnou součástí přijímacího řízení, přičemž o nekonání jednotné přijímací zkoušky může rozhodnout ředitel školy. Pokud ředitel školy rozhodne o nekonání zkoušky, informace o této skutečnosti musí být součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo přijímacího řízení, které ředitel školy zveřejní nejpozději do 31. ledna 2021. Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání rozhodnutím ředitele školy nekoná, škola organizuje vždy školní přijímací zkoušku.

Dodatečné rozhodnutí o nekonání jednotné přijímací zkoušky, popř. školní přijímací zkoušky

Ředitel školy může v rámci prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání nebo oboru nástavbového studia, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, dodatečně rozhodnout do 8. března 2021 o nekonání těchto zkoušek za předpokladu, že si tuto možnost výslovně vyhradil v jednotných kritériích přijímání (kritéria musí být vydána nejpozději do 31. ledna 2021) a zároveň je počet přijatých přihlášek nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Pokud za těchto podmínek ředitel školy rozhodne o nekonání stanovených přijímacích zkoušek, zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně (nejpozději do 19. března 2021) tuto informaci sdělí také uchazečům, popř. jejich zákonným zástupcům.

Konání jednotné přijímací zkoušky

Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které umožňuje řediteli školy rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia, upravuje pro školní rok 2020/2021 také pravidlo pro možnost konání jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech.

Čtyřleté obory vzdělání a obory nástavbového studia

V případě, že uchazeč podá dvě přihlášky do dvou různých oborů vzdělání, ve kterých se jednotná přijímací zkouška na základě rozhodnutí ředitele školy koná, bude zkoušku konat ve dvou termínech, a to standardně jako v předchozích letech v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí a ve 2. termínu na škole uvedené jako druhé v pořadí.

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy však bude ve školním roce 2020/2021 umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech také všem uchazečům, kteří podají pouze jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná.

Podá-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podá alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podá pouze jednu přihlášku do čtyřletého oboru vzdělání nebo oboru nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení koná (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole). Uchazeč od této školy obdrží pozvánku ke zkoušce na oba termíny.

Šestiletá a osmiletá gymnázia

Výše uvedená výjimečná úprava neplatí pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií. V případě těchto oborů se uplatňuje standardní pravidlo, že uchazeči vzniká nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, pokud podá dvě přihlášky ke vzdělávání. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

Kritéria hodnocení 

Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání koná, je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů apod.

Termíny konání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

TYP OBORU  1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN
ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA 12. dubna 2021 13. dubna 2021 12. května 2021 13. května 2021
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA 14. dubna 2021 15. dubna 2021

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Školní přijímací zkouška

Pokud je součástí přijímacího řízení zároveň jednotná přijímací zkouška a školní přijímací zkouška, ředitel školy stanoví termín školní přijímací zkoušky na stejný den, kdy se koná jednotná přijímací zkouška. V případě, že školní přijímací zkouška bude konat distančním způsobem, může stanovit odlišný termín konání.

V případě, že se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele školy v daném oboru nekoná, škola organizuje vždy školní přijímací zkoušku. V tomto případě se školní přijímací zkouška nesmí konat v termínech, které jsou stanoveny pro jednotnou přijímací zkoušku.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.

 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nejdříve 28. 4. nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do  10  pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.