Návštěva Ekocentra Huslík

V pondělí 25. 3. třídy 6. A a 6. B navštívily Ekocentrum Huslík u Poděbrad. Dostali jsme možnost blíže poznat zvířata, o která záchranná stanice pečuje a dozvědět se jejich příběh. V učebně proběhl program Koncept ochrany volně žijících živočichů. Dostávali jsme úkoly k plnění, přemýšleli o životním prostředí a chování v přírodě.

Cestovali jsme vlakem, cestou nás p. učitelky seznamovaly s místními zajímavostmi – libickým hradištěm a jeho osudem, s historií poděbradských lázní, s léčebnými prameny, zámkem, s historickou postavou Jiřím z Poděbrad apod.

Celkem jsme ušli okolo 10km probouzející se přírodou. Takže jsme udělali i něco pro své zdraví. Bylo to fajn.

Za 6. třídy Mgr. A. Svobodová

Naše škola získala titul „ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“

Naše škola slaví veliký úspěch, získala titul „ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“ 1. stupně tj. nejvyššího stupně jakého lze dosáhnout pro období 2019 až 2021. Tento titul jsme získali poprvé. Je udělen Klubem ekologické výchovy v Praze a Ministerstvem školství za aktivní přístup a realizaci mnoha ekologických projektů pro žáky. V současné době na naší škole probíhá nadále ekologický projekt pod záštitou ministra školství Recyklohraní, jehož hlavním cílem je naučit děti i dospělé správně třídit elektroodpad. Dále se žáci účastní mnoha exkurzí, soutěží, v rámci hodin pracovní výchovy pečují o rostliny uvnitř budovy i o čistotu v okolí školy. Tento týden navštívily naše VI. třídy ekocentrum Huslík u Poděbrad. Mimo exkurze se ve všech předmětech se seznamují s ochranou přírody, rostlin, živočichů a s aktuálními problémy, sami zkoušejí navrhnout jejich řešení. Změnily se i prostory školy. Na každém poschodí byly nainstalovány mačkače pet lahví a nové koše na tříděný odpad. Co nás čeká? V dubnu to bude sběr papíru a kartonového materiálu a Den Země pro každý ročník. VII. ročníky navštíví Libický Luh, VIII. třídy pak pojedou do zoologické zahrady a VI. třídy pojedou navštívit město Prahu a skleník Fata Morgana. V neposlední řadě se na naší škole sejdou nejlepší řešitelé školního kola biologické olympiády kat. C a D. Je toho zkrátka mnoho. Chtěla bych poděkovat touto cestou vedení školy, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům a žákům naší školy za jejich odhodlání se zapojit do různých ekologických aktivit a projektů, protože bez jejich ochoty pracovat nad rámec školních povinností, bychom nikdy nemohli tohoto skvělého úspěchu dosáhnout.

Koordinátorka EVVO Mgr. Lucie Nechvílová

Sběr papíru

Jako každoročně i letos na podzim jsme pořádali sběr starého papíru. Celkově naše škola odevzdala 13 052,30 kg papíru a lepenkových obalů. Nejvíce papíru nasbírala třída II. B. Na krásném druhém místě se pak umístila třída III. A. Celková získaná částka za nasbíraný papír činí 17 800 Kč. Všechny děti, které se zúčastnily, byly odměněny pochvalou. Děkujeme dětem i rodičům za spolupráci. Další sběrová akce je plánována na měsíc duben. Tak třeba překonáme rekord a těch 20 000kg nasbíráme.

Mgr. Lucie Nechvílová koordinátor EVVO