Zasedání 21. 10. 2015

Zápis zasedání Školské rady při ZŠ Kolín II., Bezručova 980

konané dne 21. 10. 2015

 

Přítomni:

Za zřizovatele:  Bc. Šárka Knombholzová

Za zákonné zástupce žáků: Mudr. Zuzana Šálková

 1.                              Petra Ulčová

  Za pedagogické pracovníky:  Mgr. Radka Kolářová

                                                    Mgr. Alena Svobodová

Hosté: Mgr. Zdenka Filipová

Omluveni:  Mgr. Petr Kesner

 

Program:        1. Projednání a schválení Výroční zprávy 2014/2015

Členové rady měli možnost se seznámit s  Výroční zprávou předem. Byla rozeslána elektronicky. Nikdo z členů rady neměl připomínky.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Výroční zpráva byla jednomyslně schválena.

 

 1. Projednání a schválení Dodatku č. 1 k ŠVP školní družiny při ZŠ Kolín II., Bezručova 980 ze dne 22. 6. 2009

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Dodatek byl jednomyslně schválen.

 1. Seznámení s děním školy – informace podávala p. ředitelka Z. Filipová

Plánované akce:

 • Listopad – dny pro předškoláky (MŠ Bachmačská, Bezručova, Masarykova)
 • 12. 2015 den otevřených dveří bude spojen s vánoční prodejní výstavou
 • V průběhu prosince bude školní parlament organizovat sportovní programy
 • a 22. 1. 2016 proběhne zápis do 1. tříd

 

Plánované rekonstrukce:

 • Školní kuchyň (varna)
 • Venkovní plochy – zpevnění cest, úprava okolí hřišť
 • Tělocvična
 • Toalety u tělocvičny (plánovaná realizace v prosinci 2015)

 

Probíhající akce:

 • Sběr plastových víček pro postiženého chlapce Ondru ve spolupráci s Městskou policií v Kolíně
 • Výzva 56 – Zvyšování kvality ve vzdělávání – OPVK – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

(nákup knih a realizace čtenářských dílen od 2. do 9. ročníku, vzdělávání učitelů)

 • Výzva 57 – Dílny a cizojazyčné kompetence učitelů se zlepší

(vybavení školních dílen, vzdělávání učitelů)

             Plánované granty:

 • Příprava žádosti o projekt Erasmus – jazykové vzdělávání

 

Zapsala: Mgr. Alena Svobodová

              V Kolíně dne 21. 10. 2015