Zasedání 11. 4. 2018

Zápis zasedání Školské rady při ZŠ Kolín II., Bezručova 980

konané dne 11. 4. 2018

 

Pro funkční období 1.1.2018-31.12.2020  byli zvoleni členy Školské rady:

jmenovaní zřizovatelem: Jana Kavříková, Mgr. Petr Kesner,

zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků: Ing. Alena Břečková, Iveta Hovorková,

zvoleni pedagogickými pracovníky školy: Mgr. Jana Votavová, Mgr. Zdeňka Nerudová.

 

Přítomni:

Jana Kavříková

Mgr. Petr Kesner       

Ing.  Alena Břečková,

Iveta Hovorková

Mgr. Jana Votavová

Mgr. Zdeňka Nerudová

 

Hosté: Mgr. Zdenka Filipová

                   

Program:     

 • Představení nově zvolené školské rady, volba jejího předsedy
 • Shrnutí rozpočtu na rok 2017
 • Představení rozpočtu na rok 2018
 • Projekt Kolínská chytrá klíčenka

           

 • První jednání Školské rady pro  období 1.1.2018-31.12.2020 bylo svoláno ředitelkou ZŠ Bezručova 980, Kolín II, Mgr. Zdenkou Filipovou

 

1) Byli představeni zvolení členové rady, proběhla veřejná volba předsedy.

 • Hlasování: pro 5 hlasů

                    proti 0 hlasů

                   zdržela se 1 osoba

 • Předsedkyní byla zvolena paní Iveta Hovorková

 

2) Paní ředitelka informovala o provozním rozpočtu za uplynulý rok

 • Na základě schválení rozpočtu Města Kolína na rok 2017 byla přiznána dotace v částce 4 470 000,- Kč (Z toho účelové dotace 25 000,- Kč na projekt Bezpečné klima, 117 000,- Kč na učebnice pro žáky, 96 000,- na školního psychologa a 88 000,-Kč na penzijní připojištění zaměstnanců)
 • Z dotace pořizovány zejména šatní skříňky, kráječ knedlíků do školní jídelny, vybavení učeben, informační technologie, rekonstrukce tělocvičny a příslušenství
 • Škola získala sponzorské dary od firem Stall, Level a Spell v celkové výši 18 000,- Kč na výsadbu „Námořnického stromořadí“ – realizováno třídou Mgr. Marie Procházkové
 • Škola čerpá finanční prostředky také ze Šablon v celkové výši 1 292 700,-(Bezpečné klima, podpora cizinců, asistenti pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí)

 

3) Na základě schválení rozpočtu Města Kolína na rok 2018 byla přiznána dotace v částce 5 170 000,- Kč

 • plánuje se rekonstrukce školní jídelny, 5x vrata, pavilon s učebnami, rekonstrukce topného systému
 • školení zaměstnanců (ochrana před ozbrojeným útočníkem, ochrana osobních údajů)
 • plánuje se nákup keramické pece

 

4) Od září se naše škola zapojí do plánovaného projektu „Kolínská chytrá klíčenka“

 • Klíčenky obdrží všichni zaměstnanci a žáci školy na začátku školního roku 2018/2019
 • Klíčenka bude platit místo dosavadních čipů i ve školní jídelně
 • Stávající strávníci čipy dostali na základě zaplacení zálohy 115,- Kč, která by se jim měla vracet
 • Rodiče mají možnost zálohu za čip ponechat škole jako sponzorský dar na základě darovací smlouvy
 • Takto darované peníze budou použity na vybavení školní jídelny (příbory, skleničky), či tělocvičny

 

 

 

Zapsala: Mgr. Zdeňka Nerudová

              V Kolíně dne 11. 4. 2018