Naše škola získala titul „ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“

Naše škola slaví veliký úspěch, získala titul „ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“ 1. stupně tj. nejvyššího stupně jakého lze dosáhnout pro období 2019 až 2021. Tento titul jsme získali poprvé. Je udělen Klubem ekologické výchovy v Praze a Ministerstvem školství za aktivní přístup a realizaci mnoha ekologických projektů pro žáky. V současné době na naší škole probíhá nadále ekologický projekt pod záštitou ministra školství Recyklohraní, jehož hlavním cílem je naučit děti i dospělé správně třídit elektroodpad. Dále se žáci účastní mnoha exkurzí, soutěží, v rámci hodin pracovní výchovy pečují o rostliny uvnitř budovy i o čistotu v okolí školy. Tento týden navštívily naše VI. třídy ekocentrum Huslík u Poděbrad. Mimo exkurze se ve všech předmětech se seznamují s ochranou přírody, rostlin, živočichů a s aktuálními problémy, sami zkoušejí navrhnout jejich řešení. Změnily se i prostory školy. Na každém poschodí byly nainstalovány mačkače pet lahví a nové koše na tříděný odpad. Co nás čeká? V dubnu to bude sběr papíru a kartonového materiálu a Den Země pro každý ročník. VII. ročníky navštíví Libický Luh, VIII. třídy pak pojedou do zoologické zahrady a VI. třídy pojedou navštívit město Prahu a skleník Fata Morgana. V neposlední řadě se na naší škole sejdou nejlepší řešitelé školního kola biologické olympiády kat. C a D. Je toho zkrátka mnoho. Chtěla bych poděkovat touto cestou vedení školy, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům a žákům naší školy za jejich odhodlání se zapojit do různých ekologických aktivit a projektů, protože bez jejich ochoty pracovat nad rámec školních povinností, bychom nikdy nemohli tohoto skvělého úspěchu dosáhnout.

Koordinátorka EVVO Mgr. Lucie Nechvílová