Zápis 2017

Zápis do 1. ročníku a odklad povinné školní docházky ve školním roce 2016/2017

Zápis k povinné školní docházce je pro budoucího žáčka i pro každého rodiče mimořádně důležitou a velkou životní událostí. Naše škola chce přicházejícím dětem připravit prostředí, které by je zaujalo a do kterého by se těšily. Na budoucí prvňáčky nebudou kladeny přehnané nároky. Škola si při zápisu jen ověří, jak je dítě samostatné, jestli umí poznávat barvy, zná-li nějakou básničku nebo říkanku a podobně. Na zápis se ale připravujete i vy, rodiče. Nezapomeňte si vzít svůj občanský průkaz, přineste si s sebou rodný list dítěte. Měli byste také svého budoucího žáčka ve vztahu ke škole a k zápisu pozitivně naladit. K zápisu je nutné dostavit se s dítětem i tehdy, pokud chcete požádat o odklad.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se v naší škole uskuteční 6. a 7. dubna 2017.

Novela školského zákona (zák. č. 561/2004 Sb.) přinesla změnu týkající se odkladu povinné školní docházky:

„Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.“

Z výše uvedeného vyplývá: zákonný zástupce, který bude žádat pro své dítě odklad školní docházky, musí nejpozději do 30. dubna aktuálního školního roku (tj. do 30. 4. 2017) podat žádost o odklad, přinést doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny (nebo speciálně pedagogického centra) a dětského lékaře. Na základě písemné žádosti o odklad a těchto doporučení škola vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Doporučujeme rodičům zvažujícím odklad povinné školní docházky jejich dítěte, aby včas kontaktovali pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciálně-pedagogické centrum.