Informace o provozu školy od 4. 1. 2021

 • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. O organizaci distanční výuky budou žáci informováni jednotlivými vyučujícími prostřednictvím aplikace Bakaláři
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Je povinné používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) v celém areálu školy, za ochranné prostředky se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“)
 • Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole je organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
 • Školní stravování – zařízení školního stravování jsou v provozu.
 • Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet: • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry), • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd, • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace oběda