Informace k provozu kanceláře školy v období letních prázdnin a k vyzvedávání vysvědčení

Ve dnech 1. a 4. července budou provozní hodiny kanceláře školy pro veřejnost a případné vyzvedávání nevyzvednutých vysvědčení takto:

7- 12 hodin.

V období letních prázdnin budou provozní hodiny kanceláře školy pro veřejnost takto:

pondělí 8- 12 hodin.

V případě, že by Vám tento termín nevyhovoval, lze se telefonicky dohodnout na jiném čase, tel. 321 724 567.

Uzavření vjezdových vrat do areálu školy od MŠ Bezručova

Vážení rodiče,

od pondělí 6. 6. 2022 budou trvale uzavřena vjezdová vrata do areálu školy (ze strany MŠ Bezručova).  K tomuto opatření jsme nuceni přistoupit zejména proto, že někteří občané zajíždí neoprávněně do zákazu vjezdu, který je v tomto prostoru vyznačen dopravní značkou a blokují tak přístup zásobování do mateřské školy a zároveň tím ohrožují bezpečnost žáků naší školy i dětí mateřské školy.
 
Děkuji za pochopení
 
Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy

ZÁPIS DO 1. ročníku a dalších ročníků pro cizince (Ukrajina)

ZÁPIS do 1. ročníku a dalších ročníků pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

termín zápisu:

16. 6. 2022 od 14:00 do 16:00 (čtvrtek)

17.6. 2022 od 14:00 do 16:00 (pátek)

Kritéria základní školy pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání a plnění povinností školní docházky

Plnění povinností školní docházky je stanoveno v § 37 a 38 zákona 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitelka základní školy podle § 165 školského zákona.

Kritéria přijetí:

– naplněnost kapacity školy

– spádová oblast podle adresy bydliště dítěte

V případě, že počet uchazečů přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude situace konzultována se zřizovatelem a po té je možné pořadí stanovit i losem. K losování by došlo mezi všemi dětmi za účasti ředitelky školy, zástupce Sdružení rodičů a zástupce pedagogů.    Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona 561/2004 (Školský zákon) § 182a.

K zápisu

> osobní účast s dokladem totožnosti dítěte a zákonného zástupce

> s dokladem adresy bydliště dítěte (pas, vízum dítěte)

> zjednodušenou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (i v ukrajinském jazyce)

> v případě zájmu, žádost o odklad povinné školní docházky, pokud jde o dítě přijímané do 1. třídy. K vyplněné žádosti o doklad povinné školní docházky je nutno v den zápisu doložit:

> doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost

> doporučení pedagogicko-psychologické porady nebo speciálně pedagogického centra

 

Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy

 

Odkazy na stažení formulářů:

Žádost o přijetí k plnění školní docházky pro cizince (Ukrajina)

Žádost o odklad povinné školní docházky (1. třída – Ukrajina)

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče,

čitelně a řádně vyplněnou přihlášku ke stravování prosím doručte do kanceláře hospodářky školní jídelny při  ZŠ Bezručova, popřípadě ji vhoďte do poštovní schránky na vratech školy  do  28. 6. 2022 /jen přihlášku/.

Přihlášku ke stravování a všeobecné informace o školním stravování naleznete na stránkách školy   http://www.1zskolin.cz/  v sekci školní jídelna – ke stažení.                         

V případě platby stravy jednorázovým příkazem /složenkou/, je nutné si podklady vyzvednout v přípravném týdnu v srpnu u hospodářky školní jídelny.

V případě platby stravy inkasem z  účtu, je nutné sjednat souhlas s inkasem ve prospěch účtu   č. 100033811/0800 u své banky, a to co nejdříve. Neuvádí se žádný variabilní symbol, ani datum splatnosti. POZOR – zkontrolujte, zda se platba v srpnu řádně provedla!

Stravné na měsíc září musí být uhrazeno včas, tj. do konce měsíce srpna!

Dobu, po kterou bude hospodářka v přípravném týdnu přítomna v kanceláři školní jídelny, uvedeme na internetových stránkách  http://www.1zskolin.cz/. Dále bude vyvěšena během měsíce srpna na vývěsce u  vstupní branky  ZŠ Bezručova Kolín.

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Základní škola Kolín II., Bezručova 980 se může za rok 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,25 t. Na každého člověka školy  tak připadá  1kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím ušetřena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos lidí vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky sběru došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 2,88 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 2 ks

Nebylo nutné vytěžit 143,64 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 6 krát.

Došlo také k úspoře 1 478,61 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 1479 krát.

Podařilo se recyklovat 141,05 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 6 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 4,97 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 884 1€ mincí, nebo 6,03 kg hliníku, který by stačil na výrobu 403 plechovek o objemu 0,33 l.

Ke stažení náš certifikát:

OSVĚDČENÍ O PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ