ZÁPIS DO 1. ročníku a dalších ročníků pro cizince (Ukrajina)

ZÁPIS do 1. ročníku a dalších ročníků pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

termín zápisu:

16. 6. 2022 od 14:00 do 16:00 (čtvrtek)

17.6. 2022 od 14:00 do 16:00 (pátek)

Kritéria základní školy pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání a plnění povinností školní docházky

Plnění povinností školní docházky je stanoveno v § 37 a 38 zákona 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitelka základní školy podle § 165 školského zákona.

Kritéria přijetí:

– naplněnost kapacity školy

– spádová oblast podle adresy bydliště dítěte

V případě, že počet uchazečů přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude situace konzultována se zřizovatelem a po té je možné pořadí stanovit i losem. K losování by došlo mezi všemi dětmi za účasti ředitelky školy, zástupce Sdružení rodičů a zástupce pedagogů.    Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona 561/2004 (Školský zákon) § 182a.

K zápisu

> osobní účast s dokladem totožnosti dítěte a zákonného zástupce

> s dokladem adresy bydliště dítěte (pas, vízum dítěte)

> zjednodušenou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (i v ukrajinském jazyce)

> v případě zájmu, žádost o odklad povinné školní docházky, pokud jde o dítě přijímané do 1. třídy. K vyplněné žádosti o doklad povinné školní docházky je nutno v den zápisu doložit:

> doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost

> doporučení pedagogicko-psychologické porady nebo speciálně pedagogického centra

 

Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy

 

Odkazy na stažení formulářů:

Žádost o přijetí k plnění školní docházky pro cizince (Ukrajina)

Žádost o odklad povinné školní docházky (1. třída – Ukrajina)