Zápis 27. 4. 2016

Zápis zasedání Školské rady při ZŠ Kolín ll., Bezručova 980

Konané dne 27.4.2016

Přítomní:

Za zřizovatele: Bc. Šarka Knombholzová

Za zákonné zástupce žáků: Mudr. Zuzana Šálková

Za pedagogické pracovníky: Mgr.Radka Kolářová, Mgr. Alena Svobodová

Hosté : Mgr. Zdenka Filipová

Omluvení: Mgr. Petr Kesner, p.Petra Ulčová

Program:

1.  Projednání rozpočtu na rok 2016

2.  Další finanční pobídky OPVVV

 • Paní ředitelka Filipová informovala o provozním rozpočtu.
 • Na základě schválení rozpočtu MěÚ Kolín na rok 2016 byla přiznána dotace.
 • Byl přislíben příspěvek z MěÚ Kolín na rekonstrukce kuchyně na rok 2017.
 • Je připravována rekonstrukce zpevněných ploch za přispění MěÚ města Kolína – červenec 2016.
 • Dále škola disponuje rezervním fondem a investičním fondem.
 • Fond FKSP
  • příspěvek z platů činí 1,5%
  • hospodaří se podle kolektivní smlouvy
  • Je využívána možnost zapojování pracovníků z Úřadu práce v Kolíně.

 3.  Šablony 

 • Bude podána žádost o šablony- Financování ZŠ a MŠ ve zjednodušeném režimu. Jde o částku 1 350 000 Kč, práce na projektu je plánována na dva roky.
 • V srpnu bude podána žádost z Výzvy EU – Digitální gramotnost.
 • Dále naše škola podala žádost o asistenty pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin.
 • Připravuje se společný projekt dvou spřátelených škol – 1.ZŠ a 7.ZŠ. Plánuje se výstavba pavilonu pro potřeby polytechnické dílny, matematické pracovny a pracovnu sloužící pro čtenářské dílny a čtenářskou gramotnost.
 • Byly sděleny informace ohledně připravované inkluze – probíhají školení.

 

Zapsala: Mgr. Alena Svobodová

                        v Kolíně dne 27.4.2016