ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis proběhne v dubnu 2021 (přesný termín a průběh zápisu se může vzhledem k pandemické situaci změnit)


OTEVÍRANÉ 1. TŘÍDY:
pravděpodobně tyto paní učitelky
1. A – Mgr. Marie Procházková
1. B – Mgr. Eva Hilleová

KOORDINÁTOR:
Mgr. Bc. Drahoslav Novotný, drahoslav.novotny@1zskolin.cz, tel: 321 724 567

VĚK DÍTĚTE
povinně: 6 let v době od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021,                                                                                 
               platí pro dítě narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015,  
               pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku.

výjimečně: 5 let k 31. 8. 2021, pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:      
                  – dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021: Zákonný zástupce doloží doporučení
                    školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
                 – dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022: Zákonný zástupce doloží doporučení
                   školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře dítěte.

ORGANIZACE ZÁPISU
a)            Nejprve Online registrací přes webové stránky školy od 15. 3. do 7. 4. 2021, kde rodič získá termín osobní návštěvy ad b)                                                

b)           Následně osobní účastí zákonného zástupce 8. a 9. 4. 2021 po předem zaregistrovaném čase s doložením požadovaných dokumentů

KRITÉRIA PŘIJETÍ
a)         Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy včetně dětí ze spádových obcí. Viz § 36 odst. 5 Školského zákona. Zákonní zástupci dětí, kteří se přistěhovali od 1. 1. 2021 do spádového školského obvodu, doloží tuto skutečnost průkazem totožnosti nebo nájemní smlouvou.
b)          Děti z ostatních školských obvodů budou přijímány, pokud nebude naplněna kapacita přijímaných 1. tříd dětmi ze spádového školského obvodu a to včetně dětí s odkladem z roku 2020.   
c)          V případě nadlimitního počtu zájemců, bude rozhodnuto veřejným losováním

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU
a)         Zákonný zástupce dítěte vyplní online Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v termínu od 15. 3. do 7. 4. 2021
b)         Zákonný zástupce se osobně dostaví 8. a 9. 4. 2021 v předem zaregistrovaném čase a doloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte
c)         Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
d)         V případě zájmu odevzdá zákonný zástupce vyplněný Zápisový lístek do školní družiny nebo žádost o odklad (generuje aplikace elektronického zápisu) s příslušnými dokumenty.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ DÍTĚTE
a)         Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude až po ukončení zápisu, nejdříve po 1. 5. 2021.

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
a)         Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky, pokud není dítě tělesně
             nebo duševně přiměřeně vyspělé. Vyplní žádost o odklad povinné školní docházky.
b)         Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě
            dovrší 8. rok věku.
c)         Zákonný zástupce doloží společně se žádostí, nejlépe v den zápisu, doporučení:   
             – školského poradenského zařízení – (PPP nebo SPC)
             – a odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa.
d)         Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán
             nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil. Pokud
             zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve
             žadatele, aby doložil do 30. dubna oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené
             lhůty.
e)         Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo
             neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
             ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného
             školního roku.
f)          Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví
             řízení.
g)         Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy bezodkladně,
             nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního
             řízení.
h)         Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je
             informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali naši školu.