Utkání

Zpráva o florbalovém turnaji 

Ve středu 30. 3. proběhl florbalový turnaj tříd druhého stupně, jehož organizace se ujal školní parlament. Výsledky: první místo vybojovala 7. A s 15 body, na druhém místě se umístili deváťáci s 9 body, třetí příčku obsadili osmáci s 9 body, na čtvrtém – bramborovém místě se umístila 6. B se 6 body, na místě pátém 7. B se 4 body a tabulku uzavřela třída 6. A s 1 bodem.

Velké poděkování patří paní učitelce Šafrankové, která na celý turnaj dohlížela a pomáhala rozhodčím.


Zápis – Sdružení rodičů při ZŠ Kolín II, Bezručova 980 – 1.11.2016

Účastníci: dle přiložené prezenční listiny

Celková vybraná částka za školní rok 2015/16 = 103.800,- Kč (průměrný příspěvek na jedno dítě 242,50 Kč)

Na účtu Sdružení rodičů je k 31.10.2016 zůstatek = 9.031,- Kč.

Vybrané finanční prostředky byly využity na nákup:

 • příspěvek na Mikulášský večírek 4.000,- Kč
 • permanentka na kluziště a dopravní hřiště 4.000,- Kč
 • potisk triček 3.618,- Kč
 • výukové materiály pro data-kabinet 11.980,- Kč
 • nákup úložných skříněk do učeben 36.180,- Kč
 • nákup her, stavebnic a hraček do školní družiny 6.000,- Kč
 • nákup výstavních panelů (3 ks) 12.948,- Kč
 • projekt Land Rover 929,- Kč
 • nákup sportovních potřeb 13.493,- Kč

Pro školní rok 2016/17 byl odsouhlasen minimální příspěvek ve výši 300,- Kč na jedno dítě.

Zástupci rodičů na schůzce odsouhlasili využití vybraných finančních prostředků ve školním roce 2016/17 v níže uvedené posloupnosti:

 • permanentka na kluziště a dopravní hřiště 4.000,- Kč
 • příspěvek na Mikulášské odpoledne 4.000,- Kč
 • nákup úložných skříněk do učeben 40.000,- Kč
 • nákup TV+CD (2 ks) do školní družiny 15.000,- Kč
 • nákup tiskárny do školní družiny 2.500,- Kč
 • nákup hracího koberce (2 ks) do školní družiny 7.000,- Kč
 • nákup fotbálku na chodbu 10.000,- Kč
 • nákup her, stavebnic a hraček do školní družiny 7.000,- Kč
 • nákup přehrávače do školní družiny 2.000,- Kč

Vedení školy informovalo o níže uvedených aktivitách:

 • nejúspěšnější zápis do 1.tříd pro školní rok 2016/2017 (otevřeny 4 třídy)
 • projekt Erasmus (žádost bude podána v lednu/únoru 2017) – vzdělávání dětí a učitelů v Aj
 • proběhla obnova zahrady, oplocení, vjezdových vrat, venkovních zpevněných ploch a nákup kamerového systému (finanční příspěvek zřizovatele – město Kolín)
 • projekt „Šablony“ – pomoc psychologa ve škole, zlepšení čtenářské gramotnosti
 • projekt „Inkluze“ – podpora žáků ze sociálně slabších rodin, asistenti pro učitele, individuální vzdělávací plán, výukové materiály
  8.12.2016 se uskuteční „Den otevřených dveří“
 • zavedení elektronických žákovských knížek na II.stupni

Na schůzce proběhla volba nového předsedy a místopředsedy Sdružení rodičů. Na pozici předsedy byla jednohlasně ze všech zúčastněných (dle prezenční listiny) zvolena paní Břečková Alena. Na pozici místopředsedy byla jednohlasně ze všech zúčastněných (dle prezenční listiny) zvolena paní Jendželovská Jana. Předání dokumentů proběhne dne 11.11.2016. Předáním dokumentů začnou paní Břečková a paní Jendželovská zastávat zvolené pozice. Paní Lasíková k 11.11.2016 ukončí svoji práci na pozici předsedy Sdružení rodičů.

Zapsala: M. Lasíková, tel.: 724 787 415

Den bez aut

16. – 22. 9. Evropský týden mobility, 22. 9. Den bez aut

Na podporu využívat v dopravě prostředky, které pozitivně ovlivňují zdravý životní styl, si žáci 1. A třídy přinesli do školy koloběžky. Nejprve se prošli městem, pak si zahráli soutěž v poznávání dopravních značek a následně je už čekala zkouška zručnosti v jízdě na koloběžkách. Děti si užily plno legrace a všichni se již těší
na jarní návštěvu dopravního hřiště v Kolíně, kde získají nové znalosti z dopravní výchovy.

Mgr. Marie Procházková, žáci 1. A

Jazykové projekty pokračují

Ve školním roce 2014 – 2015 byl naší škole schválen další, tentokrát jednoroční, projekt Erasmus+ zaměřený na jazykové vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků naší školy. Cílem projektu bylo zlepšit jazykovou vybavenost našich zaměstnanců především v anglickém jazyce, získat nové zkušenosti, osvojit si nové metody práce a tím následně zlepšit výuku cizích jazyků v naší škole. Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. V listopadu 2015 bude po napsání závěrečné zprávy ukončen.

V průběhu jednoho roku jsme uskutečnili pět dvoutýdenních výjezdů do zahraničí a pilně studovali cizí jazyky.

Na přelomu března a dubna odstartoval první výjezd za studijním pobytem do Velké Británie. Cílovou destinací bylo univerzitní město Exeter v hrabství Devon. Výuka probíhala v International Projects Centre (IPS), kde se dvě paní učitelky zdokonalovaly v angličtině a především v metodách učení cizích jazyků společně s učiteli z dalších států.

V květnu se uskutečnil druhý výjezd za vzděláváním, tentokrát na ostrov Malta. Čtyři pedagogičtí pracovníci navštěvovali výuku zaměřenou na rozšíření znalostí anglického jazyka na jazykové škole IELS v městečku Sliema.

V průběhu letních prázdnin zdokonalovala svoje jazykové znalosti francouzštiny paní ředitelka. Výuka probíhala v universitním jihofrancouzském městě Montpellier v renomované jazykové škole ILLA.

Začátkem nového školního roku jsme zlepšovali jazykové kompetence v německém jazyce. Jazykový kurz se uskutečnil na Goethe – institutu v Bavorské metropoli Mnichově. Kurz měl velmi vysokou úroveň a byl pro vyučující německého jazyka naší školy velkým přínosem.

Pátého a zároveň posledního výjezdu se zúčastnili čtyři zaměstnanci naší školy. Jazykové vzdělávaní v rámci projektu zakončili opět na ostrově Malta návštěvou jazykové školy IELS v městečku Sliema.

Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 18.2.2016 se v DDM Kolín konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naši školu v kategorii I A (pro šesté a sedmé třídy) reprezentoval žák třídy VI.A Adam Sommer, který v konečném hodnocení obsadil s nejvyšším počtem 23 bodů první místo. Adamovi
k jeho vítězství gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme spoustu dalších úspěchů v anglickém jazyce.

Petra Brzáková (vyučující Aj,Nj)

EU peníze školám

Součástí tohoto projektu byla tvorba  nových výukových materiálů pro podporu čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, finanční gramotnosti a využívání informačních a komunikačních technologií. Prostředky z projektu zároveň slouží pro modernizaci v oblasti techniky a učebních pomůcek.

Comenius multilaterální spolupráce

Začátkem června 2012 byl schválen dvouletý projekt, do kterého kromě naší školy bylo zařazeno 9 škol z různých částí Evropy. Po celou dobu jeho trvání pracovali učitelé a žáci naší školy na různých dílčích projektech na téma „Zdravý životní styl“. Zároveň jsme měli  možnost do některých partnerských států vycestovat. Partnerské školy: Polsko, Slovensko, Anglie, Wales, Švédsko, Španělsko, Itálie, Turecko, Řecko.

Další projekty

Projekty Primární prevence soc. patologisckých jevů, Prevence kriminality, Recyklohraní

Projekty podporují zdravý životní styl a minimalizují výskyt negativních sociálních jevů.

Projekty Ovoce do škol a Mléko do škol

Podpora zdravých stravovacích návyků

Projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Zápis 27. 4. 2016

Zápis zasedání Školské rady při ZŠ Kolín ll., Bezručova 980

Konané dne 27.4.2016

Přítomní:

Za zřizovatele: Bc. Šarka Knombholzová

Za zákonné zástupce žáků: Mudr. Zuzana Šálková

Za pedagogické pracovníky: Mgr.Radka Kolářová, Mgr. Alena Svobodová

Hosté : Mgr. Zdenka Filipová

Omluvení: Mgr. Petr Kesner, p.Petra Ulčová

Program:

1.  Projednání rozpočtu na rok 2016

2.  Další finanční pobídky OPVVV

 • Paní ředitelka Filipová informovala o provozním rozpočtu.
 • Na základě schválení rozpočtu MěÚ Kolín na rok 2016 byla přiznána dotace.
 • Byl přislíben příspěvek z MěÚ Kolín na rekonstrukce kuchyně na rok 2017.
 • Je připravována rekonstrukce zpevněných ploch za přispění MěÚ města Kolína – červenec 2016.
 • Dále škola disponuje rezervním fondem a investičním fondem.
 • Fond FKSP
  • příspěvek z platů činí 1,5%
  • hospodaří se podle kolektivní smlouvy
  • Je využívána možnost zapojování pracovníků z Úřadu práce v Kolíně.

 3.  Šablony 

 • Bude podána žádost o šablony- Financování ZŠ a MŠ ve zjednodušeném režimu. Jde o částku 1 350 000 Kč, práce na projektu je plánována na dva roky.
 • V srpnu bude podána žádost z Výzvy EU – Digitální gramotnost.
 • Dále naše škola podala žádost o asistenty pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin.
 • Připravuje se společný projekt dvou spřátelených škol – 1.ZŠ a 7.ZŠ. Plánuje se výstavba pavilonu pro potřeby polytechnické dílny, matematické pracovny a pracovnu sloužící pro čtenářské dílny a čtenářskou gramotnost.
 • Byly sděleny informace ohledně připravované inkluze – probíhají školení.

 

Zapsala: Mgr. Alena Svobodová

                        v Kolíně dne 27.4.2016